1 யோவான் 4:8

1 யோவான் 4:8 TAMILOV-BSI

அன்பில்லாதவன் தேவனை அறியான்; தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார்.
TAMILOV-BSI: பரிசுத்த வேதாகமம் O.V. (BSI)
பகிர்

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள் சார்ந்த 1 யோவான் 4:8