மத்தேயு 1

1
இயேசுவின் வம்சவரலாறு
1இயேசுகிறிஸ்துவின் வம்சவரலாறு; இவர் ஆபிரகாமின் வம்சத்தானாகிய தாவீதின் வம்சத்தினராவார்.
2ஆபிரகாம் ஈசாக்கின் தகப்பன்,
ஈசாக்கு யாக்கோபின் தகப்பன்,
யாக்கோபு யூதாவுக்கும் அவன் சகோதரர்களுக்கும் தகப்பன்,
3யூதா பாரேஸுக்கும் சாராவுக்கும் தகப்பன், அவர்களின் தாய் தாமார்,
பாரேஸ் எஸ்ரோமுக்குத் தகப்பன்,
எஸ்ரோம் ஆராமுக்குத் தகப்பன்,
4ஆராம் அம்மினதாபின் தகப்பன்,
அம்மினதாப் நகசோனின் தகப்பன்,
நகசோன் சல்மோனின் தகப்பன்,
5சல்மோன் போவாஸின் தகப்பன், போவாஸினுடைய தாய் ராகாப்,
போவாஸ் ஓபேத்தின் தகப்பன், ஓபேத்தினுடைய தாய் ரூத்,
ஓபேத் ஈசாயின் தகப்பன்,
6ஈசாய் தாவீது அரசனுக்குத் தகப்பன்.
தாவீது சாலொமோனுக்குத் தகப்பன், இவனது தாய் உரியாவின் மனைவியாயிருந்தவள்.
7சாலொமோன் ரெகொபெயாமுக்குத் தகப்பன்,
ரெகொபெயாம் அபியாவுக்குத் தகப்பன்,
அபியா ஆசாவுக்குத் தகப்பன்,
8ஆசா யோசபாத்தின் தகப்பன்,
யோசபாத் யோராமுக்குத் தகப்பன்,
யோராம் உசியாவின் தகப்பன்,
9உசியா யோதாமின் தகப்பன்,
யோதாம் ஆகாஸின் தகப்பன்,
ஆகாஸ் எசேக்கியாவின் தகப்பன்,
10எசேக்கியா மனாசேயின் தகப்பன்,
மனாசே ஆமோனின் தகப்பன்,
ஆமோன் யோசியாவின் தகப்பன்,
11யோசியா எகோனியாவுக்கும் அவன் சகோதரர்களுக்கும் தகப்பன். அக்காலத்தில் யூதர்கள் பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டார்கள்.
12பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டபின்:
எகோனியா சலாத்தியேலுக்குத் தகப்பனானான்,
சலாத்தியேல் செருபாபேலுக்குத் தகப்பன்,
13செருபாபேல் அபியூதுக்குத் தகப்பன்,
அபியூத் எலியாக்கீமுக்குத் தகப்பன்,
எலியாக்கீம் ஆசோருக்குத் தகப்பன்,
14ஆசோர் சாதோக்கிற்குத் தகப்பன்,
சாதோக் ஆகீமிற்குத் தகப்பன்,
ஆகீம் எலியூத்திற்குத் தகப்பன்,
15எலியூத் எலெயாசாருக்குத் தகப்பன்,
எலெயாசார் மாத்தானுக்குத் தகப்பன்,
மாத்தான் யாக்கோபுக்குத் தகப்பன்,
16யாக்கோபு யோசேப்புக்குத் தகப்பன், யோசேப்பு மரியாளின் கணவன், மரியாளிடம் கிறிஸ்து#1:16 கிரேக்க மொழியில் கிறிஸ்து என்பதற்கும் எபிரெய மொழியில் மேசியா என்பதற்கும் அர்த்தம் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் என்பதாகும். எனப்படுகிற இயேசு பிறந்தார்.
17இவ்வாறு ஆபிரகாமிலிருந்து தாவீதுவரை பதினான்கு தலைமுறைகளும், தாவீதிலிருந்து பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்படும்வரை பதினான்கு தலைமுறைகளும், பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டதில் இருந்து கிறிஸ்துவரை பதினான்கு தலைமுறைகளும் இருந்தன.
இயேசுகிறிஸ்துவின் பிறப்பு
18இயேசுகிறிஸ்துவின் பிறப்பு இவ்வாறு நிகழ்ந்தது: இயேசுவின் தாய் மரியாள் யோசேப்பைத் திருமணம் செய்வதற்கென நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தாள். ஆனால் அவர்கள் ஒன்றுசேர்ந்து வாழும் முன்பே அவள் பரிசுத்த ஆவியினால் கருவுற்றிருந்தது தெரியவந்தது. 19அவளது கணவன் யோசேப்பு ஒரு நீதிமானாயிருந்தான். எனவே அவளை மக்கள் முன்பு வெளிப்படையாக அவமானப்படுத்த விரும்பாமல், திருமண ஒப்பந்தத்தை இரகசியமாக முறித்துவிட நினைத்தான்.
20யோசேப்பு இவ்வாறு சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தபோது, கர்த்தரின் தூதன் அவனுக்குக் கனவில் தோன்றி, “தாவீதின் மகனாகிய யோசேப்பே, நீ மரியாளை உனது மனைவியாக சேர்த்துக்கொள்ளத் தயங்காதே, ஏனெனில் அவள் பரிசுத்த ஆவியாலேயே கருவுற்றிருக்கிறாள். 21அவள் ஒரு மகனைப் பெறுவாள்; நீ அவருக்கு, ‘இயேசு’#1:21 இயேசு என்பதன் பொருள் இரட்சிக்கிறவர் அல்லது இரட்சகர் எனப்படும். என்று பெயரிட வேண்டும். ஏனெனில் அவர் தமது மக்களை அவர்களுடைய பாவங்களிலிருந்து இரட்சிப்பார்” என்றான்.
22கர்த்தர் தமது இறைவாக்கினன் மூலமாகச் சொல்லியிருந்தது நிறைவேறவே இவை நடந்தன: 23“ஒரு கன்னிப்பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு மகனைப் பெறுவாள். அவரை இம்மானுயேல் என அழைப்பார்கள்.”#1:23 ஏசா. 7:14 இம்மானுயேல் என்பதன் அர்த்தம், “இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறார்” என்பதே.
24யோசேப்பு நித்திரையை விட்டெழுந்ததும், கர்த்தரின் தூதன் தனக்குக் கட்டளையிட்டபடியே, மரியாளைத் தனது மனைவியாக வீட்டிற்குக் கூட்டிச்சென்றான். 25ஆனால் அவள் ஒரு மகனைப் பெற்றெடுக்கும்வரை யோசேப்பு அவளுடன் சேரவில்லை. யோசேப்பு அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிட்டான்.

தற்சமயம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது:

மத்தேயு 1: TCV

சிறப்புக்கூறு

பகிர்

நகல்

None

உங்கள் எல்லா சாதனங்களிலும் உங்கள் சிறப்பம்சங்கள் சேமிக்கப்பட வேண்டுமா? பதிவு செய்யவும் அல்லது உள்நுழையவும்

உங்கள் அனுபவத்தைத் தனிப்பட்டதாக்க யூவெர்ஸன் குக்கீகளைப் பயன்படுத்துகிறது. எங்கள் வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், எங்கள் தனியுரிமைக் கொள்கையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி குக்கீகளைப் பயன்படுத்துவதை நீங்கள் ஏற்கிறீர்கள்