எங்கும் அனுபவியுங்கள்

1,200 க்கும் மேற்பட்ட வேதாகம பதிப்புகளை 900 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் உங்கள் கணினி, கைபேசி, அல்லது டாப்லெட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுங்கள் -- இவற்றில் பல ஒலி வேதாகமங்களாக உள்ளன.

வேதாகம பதிப்புகளை காண்க

இதனை உங்கள் வேதாகமமாக்குங்கள்

உங்களுக்கு பிடித்த வசனங்களை சிறப்புக்கூறு அல்லது புத்தக அடையாளக் குறியிடலாம், பகிரக்கூடிய வசனப்படங்கள் செய்யலாம், வேதாகமப்பகுதிகளுக்கு பொது அல்லது தனிப்பட்ட குறிப்புகளை சேர்க்கலாம்.

உங்கள் இலவச கணக்கை பெறுங்கள்

பயன்பாட்டை இப்போது நிறுவுங்கள்

பைபிள் பயன்பாடு முற்றிலும் இலவசமானது, விளம்பரங்களோ பயன்பாட்டின் உள் விற்பனைகளோ இல்லை. இது வரை இத்தனை தனிப்பட்ட சாதனங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.

Download the Free Bible App

இலவச வாசிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தியானங்கள்

தினமும், ஒரு நேரத்தில் கொஞ்சமாக, தேவ வார்த்தையில் தினமும் ஈடுப்பட வாசிப்பு திட்டங்கள் உதவுகின்றன.


படியுங்கள், கேளுங்கள், பாருங்கள், பகிருங்கள்

இப்போது துவங்கவும்