YouVersion Logo
Search Icon

BibleProject | ความรักนิรันดร์ของพระเจ้า

BibleProject | ความรักนิรันดร์ของพระเจ้า

พระกิตติคุณยอห์นคือคำพยานจากหนึ่งในเพื่อนสนิทของพระเยซู ผู้ได้เห็นว่าพระเยซูคือผู้ใด ในแผนการอ่าน 9 วันนี้ คุณจะได้อ่านเรื่องราวว่า พระเยซูมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะพระเจ้าของอิสราเอลได้อย่างไร พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเมสสิยาห์ และพระบุตรของพระเจ้า ผู้ประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์

เราขอขอบคุณ BibleProject ที่ให้แผนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ https://bibleproject.com/thai/

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy