Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

Những Thách Thức Trong đờI Sống Cơ đốC

7 ngày

Chúng ta thường bị cuốn vào nhịp sống bận rộn và khó có thể giữ được những kỷ luật Cơ Đốc.Nhận thức có chủ đích là chìa khóa để sống đạo mà không phải cảm thấy tội lỗi.Loạt bài tĩnh nguyện này khích lệ bạn chủ đích theo đuổi những kỷ luật thuộc linh, mang lại niềm vui và ích lợi cho một đời sống có Đấng Christ làm chủ.

Publisher

Chúng tôi muốn cảm ơn Sherene Ellen Rajaratnam đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://thisthingcalledlife.net/

About The Publisher