YouVersion Logo
Search Icon

Sống Mạnh Mẽ Và Can Đảm!

Sống Mạnh Mẽ Và Can Đảm!

Bạn không bao giờ đơn độc. Cho dù bạn đã tin Chúa 1 ngày hay 30 năm thì sự thật này vẫn đứng vững đối với tất cả những gì cuộc sống có thể thách thức chúng ta. Hãy học biết cách nắm lấy sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả trong kế hoạch này.

Chúng tôi xin cảm ơn Twenty20 Faith, Inc. đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.twenty20faith.org/yvdev3

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy