مشارکت ایمانداران

17 روز

خداوند انسان را آفریده تا همراه خدا و دیگران در ارتباط باشد. اما انسان از خداوند نافرمانی کرده و با گناه خویش همراه خدا قطع رابطه کرد، اما خداوند هنوزم انسان را دوست داشت و دوباره رابطه شکسته را با آمدن عیسی مسیح احیا کرد. بناً این برنامه ما را کمک خواهد کرد که برنامه خدا را در زندگی خود درک کرده و طبق برنامه خدا زندگی کینم

Publisher

ما می خواهیم از توسعه رهبری افغان ها برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به آدرس: https://www.facebook.com/AfghanLeadership/

About The Publisher