Mateo 2:21

Mateo 2:21 CSODBL

Jáun² Sé³² ca³náu² hi³ ca³jón³² dáɨn² la³ má²quionh³ mí¹ziú¹³ hi³ jaunh³ tɨ³ hué³² Israel.
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក