Mateo 2:14

Mateo 2:14 CSODBL

Jmɨ́¹jáun² ca³náu² Sé³² hi³ ca³jan³ dáɨn² quionh³ mí¹ziú¹³ hi³ ja³taunh²¹ ta³ já¹niéi² tɨ³ hué³² Egipto
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក