Mateo 1:3

Mateo 1:3 CSODBL

Judá hí³ quionh³ Tamar ñí²cuo² jmɨ́¹ lɨ́n³ jméi² mí¹ziú¹³ Fares quionh³ Zara. Jáun² Fares hí³ lɨn³ jméi² Esrom tsá² lɨn³ jméi² Aram.
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក