Mateo 1:10

Mateo 1:10 CSODBL

Jáun² Ezequías lɨn³ jméi² Manasés tsá² lɨn³ hí³ jméi² Amón; Amón hí³ né³ lɨn³ jméi² Josías.
CSODBL: New Testament in Chinantec, Sochiapam
ចែក​រំលែក