San Mateo 1:5

San Mateo 1:5 CABNT

Salmón lúguchi Booz, Raháb lúguchu, Booz lúguchi Óbed, Rut lúguchu, Óbed lúguchi Isaí
CABNT: Lerérun Búngiu To Lánina Iséri Darádu
ចែក​រំលែក