San Mateo 1:4

San Mateo 1:4 CABNT

Arám lúguchi Aminadáb, Aminadáb lúguchi Naasón, Naasón lúguchi Salmón
CABNT: Lerérun Búngiu To Lánina Iséri Darádu
ចែក​រំលែក