San Mateo 1:3

San Mateo 1:3 CABNT

Judá lúguchi Fáres lúma Zára, Támar tugúya jáguchu, Fáres lúguchi Esróm, Esróm lúguchi Arám
CABNT: Lerérun Búngiu To Lánina Iséri Darádu
ចែក​រំលែក