San Mateo 1:15

San Mateo 1:15 CABNT

Eliúd lúguchi Eleázar, Eleázar lúguchi Matán, Matán lúguchi Jacób
CABNT: Lerérun Búngiu To Lánina Iséri Darádu
ចែក​រំលែក