Matiyo 3:9

Matiyo 3:9 MMNNT

Azaw kamo maghambog ka kamazong pagkakaliwat ni Abraham. Timan-an mazo gazed ini nga bisan ya mga bato dizan ka lopa mahimo iton hinangen na Diyos nga mga kaliwatan ni Abraham.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក