Matiyo 3:7

Matiyo 3:7 MMNNT

Kamhan waton disab ya mga mataed nga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Nangaro siran kan Howan kay ampabenzag siran kontana. Parasiyo ya ngaran niran daw Sadosiyo. Kamhan minbaheg si Howan kaniran nagalaong nga kamo nga mga bakaken, nagapasingedsinged kamo ka mga halas pagpandalagan niran ka sonog ka pagharing na tao ka oma. Kay ono sa kamo nangarini kanao? Daw gosto baza kamo andalagan ka pagkazehet na Diyos kamazo?
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក