Matiyo 3:3

Matiyo 3:3 MMNNT

Na, ya inwali ni Howan ani ya nakatoman ka mga panaba ni Isayas nga karaang propita na Diyos nga nagalaong nga doro ka kamingawan may anhawag ka mga tao nga magalaong nga dazawen mazo ya kamazong batasan singed ka tao nga minhinglo ka dalan kay domatengay di ya Maanak na Diyos. Ani ini ya inlaong ni Isayas mahitenged kan Howan.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក