Matiyo 3:15

Matiyo 3:15 MMNNT

Minsambag si Hisos kan Howan nga matood iton piro somogot ko lamang kay ya pagbenzag mo kanao ani ya timaan nga kay-an ka pagtoman na tirmino hao ya andawat ka silot ka mga sala na mga tao dazaw dizan ka pagseleng na Diyos matadeng di siran kon hao ya kanirang insakopan. Na, pagkakamhan ni Hisos pagpanaba minsogot si Howan.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក