Matiyo 3:11

Matiyo 3:11 MMNNT

Mindogang si Howan pagtoldo kaniran nagalaong nga hao ya nagabenzag kamazo ka sapa dazaw ipakita nga minhinelsel kamo ka kamazong mga sala piro may ansonod pen kanao nga magbenzag kamazo ka Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos dazaw paharian kamo naiza nga Ispirito. Silotan sab naiza ya tao nga maongang batasan. Dizan kanangiza hao ya labing obos kay iza gazed ya labaw ka gahem.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក