Matiyo 2:23

Matiyo 2:23 MMNNT

Kamhan nagahela di siran dizan ka longsod nga Nazarit. Kamhan natoman di ya panaba na propita mahitenged ka insoligan ni Hisos nagalaong nga taga Nazarit iza. Ani ini ya daan inlaong na Diyos.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក