Matiyo 2:22

Matiyo 2:22 MMNNT

Pagkasazod ni Hosi nga ya maanak ni Hirodis nga si Arkilaw ani ya ilis ka toong ama ka paghari ka lopa ka Yoda nahaldek si Hosi ka pag-azi doro. Agon nangaro siran ka lopa nga Galiliya kay ani ya sogo na Diyos kan Hosi pinaazi gihapon ka pagtag-inep.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក