Matiyo 2:19

Matiyo 2:19 MMNNT

Na, pagkadogay kaiza namola di si Hirodis. Kamhan nagahela pen sin Hosi doro ka lopa nga Ihipto. Pagkatorog ni Hosi impatag-inep iza na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក