Matiyo 2:17

Matiyo 2:17 MMNNT

Na, ya hinang ni Hirodis ani ya nakatoman ka inlaong ni Hirimiyas nga propita na Diyos kay kawandini pen nagalaong iza nga wani ya inlaong na Diyos mahitenged ka mga maimpis doro ka Bitlihim nga
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក