Matiyo 2:13

Matiyo 2:13 MMNNT

Pagpamanaw na mga magpaniiday ka mga bitoon inpatag-inep si Hosi na Ginoo. Dizan ka toong tag-inep watoy sinogo garing ka Diyos nga nagalaong nga Hosi, bomangon ko naa. Dadhen mo ya maimpis daw ya toong ina ngaro ka lopa nga Ihipto nga aro pagdazaw ka Yoda. Doro kamo magtagad ka kanaong sogo mag-oli naa kamo. Na, magdalagan gazed kamo kay sin Hirodis ampangita gazed ka maimpis dazaw patazen.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក