Matiyo 1:4

Matiyo 1:4 MMNNT

Kamhan minliwat si Aram kan Aminadab. Kamhan minliwat si Aminadab kan Naasan. Kamhan minliwat si Naasan kan Salmon.
MMNNT: Ya mga panaba na Diyos
ចែក​រំលែក