លោកុ‌ប្បត្តិ 1:23

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:23 ពគប

នោះ​ក៏​មាន​ល្ងាច មាន​ព្រឹក​ឡើង ជា​ថ្ងៃ​ទី​៥។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក