លោកុ‌ប្បត្តិ 1:17

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:17 ពគប

ទ្រង់​ដាក់​តួ​ពន្លឺ​ទាំង​នោះ​នៅ​ផ្ទៃ​មេឃ សំរាប់​នឹង​បំភ្លឺ​មក​លើ​ផែនដី
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក