លោកុ‌ប្បត្តិ 1:13

លោកុ‌ប្បត្តិ 1:13 ពគប

នោះ​ក៏​មាន​ល្ងាច​មាន​ព្រឹក​ឡើង ជា​ថ្ងៃ​ទី​៣។
ពគប: ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ ១៩៥៤
ចែក​រំលែក