Dei Gratia
VERGROOT - Moontlik
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:00 AM
HAND 1:8 [NLV]
MAAR WANNEER DIE HEILIGE GEES OOR JULLE KOM, SAL JULLE KRAG ONTVANG EN ORAL MENSE EERSTEHANDS VAN MY VERTEL – IN JERUSALEM, OOR DIE HELE JUDEA, IN SAMARIA, EN TOT IN DIE UITHOEKE VAN DIE AARDE.”

DIE DOEL VAN DIE GEES IN ONS IS OM ‘N VERSKIL IN ONS LEEFWÊRELD TE MAAK

GOD HET ONS GEKIES OM DIT TE DOEN

DIE AFGEHANDELDE WERK IS DIE VERTREKPUNT VAN VERGROOT

DIE BOODSKAP SOU STERF AS DIT IN HARTE VAN DIE WAT HOM GESIEN HET, NIE SOU BRAND NIE

DIE STORIE VAN GOD SE MENSE NA DIE OPSTANDING, PINKSTER EN SY PLAN MET DIE KERK

DIE GELOOF WAT GEBORE WORD VANUIT DIE AFGEHANDELDE WERK VAN CHRISTUS - HET VOETE NODIG

DIE HEILIGE GEES WORD ONS WARE NOORD

GETUIENIS TE WEES VAN DIE OPSTANDINGSKRAG VAN GOD WAT INSTAAT IS OM LEWENS EN DIE GANG VAN ONS LEEFWÊRELDTE VERANDER!

HAND 2:1-13
OP PINKSTERDAG, SEWE WEKE NA JESUS SE OPSTANDING, WAS AL DIE GELOWIGES OP EEN PLEK SAAM. SKIELIK WAS DAAR IN DIE LUG BOKANT HULLE ’N GELUID SOOS VAN ’N GEWELDIGE STORMWIND, EN DIT HET DIE HELE HUIS GEVUL WAAR HULLE BYMEKAAR WAS.
TONGE WAT GELYK HET SOOS INDIVIDUELE VUURVLAMME HET TOE TUSSEN HULLE VERSKYN EN OP ELKEEN VAN HULLE GAAN SIT.
ALMAL IS TOE MET DIE HEILIGE GEES VERVUL EN SOOS DIE GEES VIR HULLE DIE VERMOË GEGEE HET, HET HULLE IN ANDER TALE BEGIN PRAAT.
DAAR HET TOEGEWYDE JODE UIT AL DIE NASIES ONDER DIE SON IN JERUSALEM GEWOON. DIE GELUID VAN DIE STORMWIND EN DIE STEMME HET ’N GROOT SKARE DAAR LAAT SAAMKOM.
HULLE WAS UIT DIE VELD GESLAAN OMDAT ELKEEN DIE GELOWIGES IN HULLE EIE TAAL HOOR PRAAT HET.
HULLE WAS HEELTEMAL UIT DIE VELD GESLAAN. “HOE IS DIT MOONTLIK?” HET HULLE UITGEROEP.
“ALMAL WAT HIER PRAAT, IS GALILEËRS, EN TOG HOOR ONS HULLE DIE TALE VAN ONS GEBOORTELANDE PRAAT! HIER IS ONS – PERSE, MEDIËRS EN ELAMIETE, MENSE WAT IN MESOPOTAMIË BLY, IN JUDEA, KAPPADOSIË, PONTUS EN DIE PROVINSIE ASIË, FRIGIË, PAMFILIË, EGIPTE EN DIE DELE VAN LIBIË NA SIRENE SE KANT TOE, BESOEKERS UIT ROME – JODE SOWEL AS PROSELIETE,
ONS ALMAL HOOR HULLE IN ONS EIE TALE PRAAT OOR DIE GROOT DINGE WAT GOD GEDOEN HET!”
HULLE WAS ALMAL UIT DIE VELD GESLAAN. “WAT KAN DIT TOG BETEKEN?” HET PARTY VAN HULLE MEKAAR GEVRA. MAAR ANDER HET GESPOT. “HULLE IS MAAR NET DRONK!” HET HULLE GESÊ.
WANNEER DIE BOODSKAP VAN GENADE – GOD SE AFGEHANDELDE WERK IN JESUS CHRISTUS MENSE TREF IS DAAR ‘N ONTPLOFFING VAN VERLOSSING, VERNUWING EN VERANDERING WAT PLAASVIND

GELOWIGES WORD DIE KERK EN SAAM AS FAMILIE EN LIGGAAM INMEKAAR GEWEEF

VIR ONS OM ONS MANDAAD EN MISSIE UIT TE LEEF HET ONS DIE HEILIGE GEES NODIG

ONS HET DIE GEES VAN GENADE NODIG OM ANDERS NA DIE WÊRELD OM ONS TE BEGIN KYK

GOD WIL DEUR MY EN MY EN JOU HEMEL AARDE TOE BRING

ONS BENODIG DIE ERNS, DIE KAPASITEIT WAT NET DIE HEILIGE GEES KAN GEE

DAAR IS ‘N WÊRELD DAAR BUITE WAT NOG NIE VERLOS IS VAN HULLE EIE POGINGS EN DIE VREUGDE BELEEF HET VAN SY AFGEHANDE WERK VIR HULLE LEWENS NIE

DIE KERK HET BEGIN FUNKSIONEER AS ‘N GEMEENSKAP VAN GELOWIGES

HAND 2:47 [NLV]
HULLE HET GOD DEURENTYD GEPRYS, EN DIE GOEDGESINDHEID VAN DIE HELE VOLK GENIET.
EN DIE HERE HET ELKE DAG MENSE WAT GERED WORD, BY HULLE GEVOEG

DIE ONAFGEHANDELDE WERK VAN DEI GRATIA IS OM DIE AFGEHANDE WERK VAN CHRISTUS NA MEER MENSE TE NEEM

11 JUN VERGROOT - DROOM
18 JUN GELOOF - GELOOF