Dei Gratia
Die Effek van Liefde
Oggendbyeenkoms
Locations & Times
Expand
  • Dei Gratia
    12 Boyle St, Pierre van Ryneveld, Centurion, 0045, South Africa
    Sunday 9:30 AM
God is liefde….
“Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde.”
I Joh 4:8 AFR5

God en Jesus is een…
“IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.” Joh 1:1 AFR53

“En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon — en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom — vol van genade en waarheid.” Joh 1:14 AFR53
Jesus leef in my…
“Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.” Gal 2:20 AFR53
Jy is God se tempel…
“Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?”
I Kor 3:16 AFR53
DAAROM; as God liefde is, dan is jy ook liefde…
“Maar julle moet jul vyande liefhê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag, en julle loon sal groot wees; en julle sal kinders van die Allerhoogste wees; want Hy self is goedertieren oor die ondankbares en slegtes.” Luk 6:35 AFR53

- Liefde het jou vyande liefde
- Liefde leen sonder om terug te verwag
- Liefde doen goed aan ondankbares en slegtes

“En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword; en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Toe sê hy vir hom: Kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind.”
Luk 15:20-24, 31-32 AFR53
- Liefde wag vir jou
- Leafed kry jou innig jammer
- Liefde veroordeel jou nie
- Liefde herstel jou
- Liefde beskerm jou by jou beskuldigers

“……en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die Koning vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom, julle geseëndes van my Vader, beërf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want Ek het honger gehad, en julle het My te ete gegee; Ek het dors gehad, en julle het My te drinke gegee; Ek was 'n vreemdeling, en julle het My herberg gegee; Ek was naak, en julle het My geklee; Ek was siek, en julle het My besoek; in die gevangenis was Ek, en julle het na My gekom. Dan sal die regverdiges Hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons U honger gesien en gevoed; of dors, en te drinke gegee? En die Koning sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar Ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen.”
Mat 25:31-37, 40 AFR53

- Liefde gee kos aan die hongeres
- Liefde gee aan die wat dors het
- Liefde gaan kuier en gee om en doen iets