YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
येसुन वंशावली
(लुका 3:23-38)
1अब्राहामन पुऱ्यु, दाऊदन पुऱ्यु, येसु मसिहन वंशावलीन किताब. 2अब्राहाम गोथू इसाहाक पोयदा होयू, इसाहाक गोथू याकुब पोयदा होयू, याकुब गोथू यहुदा एने तेरु भाश पोयदा होयू, 3यहुदा एने तामार गोथू पेरस एने जेरह पोयदा होया, पेरस गोथू हेस्रोन पोयदा होयू, एने हेस्रोन गोथू एराम पोयदा होयू, 4एरामोन गोथू अम्मीनादाब पोयदा होयू, अम्मीनादाब गोथू नहशोन पोयदा होयू, एने नहशोन गोथू शलमोन पोयदा होयू, 5शलमोन एने राहाब गोथू बोआज पोयदा होयू, बोवाज एने रुथ गोथू ओबेद पोयदा होयू, एने ओबेद गोथू यिशै पोयदा होयू, 6एने यिशै गोथू दाऊद राजा पोयदा होयू. एने दाऊद गोथू सुलेमान तिनी बायरोन पोयदा होयू जी पेहेले उरीयान लाडी होती.
7सुलेमान गोथू राहाबाम पोयदा होयू, राहाबाम गोथू अबिय्याह पोयदा होयू, एने अबिय्याह गोथू आसा पोयदा होयू, 8आसा गोथू यहोशाफात पोयदा होयू, यहोशाफात गोथू योराम पोयदा होयू, एने योराम गोथू उज्जिया पोयदा होयू, 9उज्जिया गोथू योथाम पोयदा होयू, योथाम गोथू आहाज पोयदा होयू, एने आहाज गोथू हिजकिय्याह पोयदा होयू, 10हिजकिय्याह गोथू मनशे पोयदा होयू, मनशे गोथू आमोन पोयदा होयू एने आमोन गोथू यशयाह पोयदा होयू. 11एने बोंदी होईन बाबेलमा जाणेन टेमे यशयाह गोथू यकुन्याह एने तेरु भाशो पोयदा होयू.
12बोंदी होयीन बाबेलमा पुगाळ देनेन ओवतेन यकुन्याह गोथू शालतियेल पोयदा होयू, एने शालतियेल गोथू जरूब्बाबेल पोयदा होयू, 13जरूब्बाबेल गोथू अबीहूद पोयदा होयू, अबीहूद गोथू एल्याकिम पोयदा होयू, एल्याकिम गोथू अजोर पोयदा होयू, 14अजोर गोथू सदोक पोयदा होयू, सदोक गोथू याखीम पोयदा होयू, याखीम गोथू एलीहूद पोयदा होयू, 15एलीहूद गोथू एलीजार पोयदा होयू, एलीजार गोथू मतान पोयदा होयू, एने मतान गोथू याकुब पोयदा होयू, 16याकुब गोथू युसूफ पोयदा होयू, यु मरीयान ओदमी होतु, एने मरीया गोथू येसु जू मसिह कोवायतलु, पोयदा होयू.
17इना रितीसी अब्राहाम गोथू दाऊद तोक चौदा पिढी होई, एने दाऊदन चा गोथो बाबेलोन बोंदी होयीन पुगाळ जाणे तोक चौदा पिढी, एने बोंदी होयीन बाबेलोन पुगाळाय जाणेन टेमे गोथो येसु मसिह तोक चौदा पिढी होयी.
येसुन पोयदावारी
(लुका 2:1-7)
18येसु मसिहन जन्मो इना रितीसी होयू, कि जेतार तेरी आया मरीयान जूळावनी युसूफ साते होय गोयी, ती तीनुक एखठा होयनेन पेहेलेत ची पवित्र आत्मान लारे भारीस होय गोयी. 19बाकीन, तेरु ओदमी युसूफ यु धोरमी होतु, तिनी काजे बोदनाम कोरनेन तेरो मोन नि होतो. तिनी काजे मोनेन छुळ देनेन विचार कोऱ्यु. 20जेतार चू इनी वातोन विचारमा होतु ती प्रभून सोरोग दूत तीनाक सोपनामा आवीन कोयने बाज गोयू, “हे युसूफ दाऊदन पुऱ्या, तू तारी लाडी मरीया काजे तारेनचा लावने मा बिहे, काहाकि जो हेरे कुखोमा छे, चो पवित्र आत्मान लारे छे, 21ची एक पुऱ्याक जन्मो आपसे एने तू तेरो नाव येसु मेकजी, काहाकि चू आपना माणसोन पापोन छुटकारू आपसे.” 22यो आखो इनान कोरता होयो कि यो वचन प्रभू तेरा भविष्य कोरतान लारे कोयलु होतु, चो पुरो होये. 23“देख, एक कुवारी भारीस होयसे एने एक पुऱ्याक जन्मो आपसे, एने तेरो नाव इम्मानुएल मेकायसे,” जेरो मतलब छे-परमेश्वर आमरे पुठी से. 24तेत्यार युसूफ निंदमा गोथू जागीन प्रभून दूतोन आग्यान अनसारे तेरी लाडी काजे घोर ली आव्यु. 25एने जेतार तोक ची पोखळायी नी तेत्यार तोक चू तेरे साते नि सुव्यू, एने चू तेरो नाव येसु मेक्यू.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy