YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
येशू मास्‍यीकागी क्‍यिहया़
(लूक ३:२३-३८)
1अब्राहाम दाङ दाऊदकी छार्क्‍यीन येशू मास्‍यीकाकी#१:१ मास्‍यीका : ला हिब्रू तामला “मसीह” माएँ, ग्रीक तामलादी “ख्रीष्‍ट” माएँ ओहले ह्‍योल्‍मो तामलादी “मास्‍यीका” माएँ। दिगी तेहन्‍दाती “नुमगी ठि-सोल जे-नाङग्‍यो किन्‍ज्‍योकी मिह” म़ेदी माक्‍यो यिहम्‍बा। क्‍यिहया़– 2अब्राहामकी पुह इसहाक, इसहाककी पुह याकूब, याकूबकी पुह यहूदा दाङ खोगी आदा-नो़हया़ यिहन्‍गे। 3ओहले यहूदाकी पुह फारेस दाङ जाहेर। खुङ ङ्यी़गी आमादी तामार यिहन्‍गे। ओहले फारेसकी पुह हेस्रोन, हेस्रोनकी पुह आराम, 4आरामकी पुह अम्‍मीनादाब, अम्‍मीनादाबकी पुह नहशोन, नहशोनकी पुह सल्‍मोन। 5सल्‍मोनकी पुह बोअज। बोअजकी आमादी राहाब यिहन्‍गे। ओहले बोअजकी पुह ओबेद। ओबेदकी आमादी रूथ यिहन्‍गे। ओबेदकी पुह यिशै, 6ओहले यिशैकी पुह क्‍याहल्‍बु दाऊद यिहन्‍गे। दाऊदकी पुह सोलोमन यिहन्‍गे। सोलोमनकी आमादी उरियाहगी पी़हमी यिहन्‍गे।#२ राज २४:१४,१५; २ लुहक ३६:१०; यर २७:२०
7ओहले सोलोमनकी पुह रहबाम, रहबामकी पुह अबिया, अबियाकी पुह आसा, 8आसाकी पुह यहोशापात, यहोशापातकी पुह यहोराम, यहोरामकी पुह उज्‍जियाह, 9उज्‍जियाहकी पुह योताम, योतामकी पुह आहाज, आहाजकी पुह हिजकिया, 10हिजकियाकी पुह मनश्‍शे, मनश्‍शेकी पुह अमोन, अमोनकी पुह योशियाह, 11योशियाहकी पुह यकोनियास दाङ खोगी नो़हया़ यिहन्‍गे। बेबिलोन क्‍याहल-खापला यहूदीया़ला ज़ुङदी ख्‍येर्के म़ेदी तोहङले खुङया़ क्‍येक्‍यो येहकें।
12बेबिलोनला ख्‍येर्ती तिङले यकोनियासकी पुह शालतिएल क्‍येसीन, ओहले शालतिएलकी पुह यरूबाबेल, 13यरूबाबेलकी पुह अबिउद, अबिउदकी पुह एल्‍याकीम, एल्‍याकीमकी पुह आजोर, 14आजोरकी पुह सादोक, सादोककी पुह आखिम, आखिमकी पुह एलिउद, 15एलिउदकी पुह एलाजार, एलाजारकी पुह मत्तान, मत्तानकी पुह याकूब, 16ओहले याकूबकी पुह योसेफ यिहन्‍गे, योसेफकी पी़हमी मरियम यिहन्‍गे, ओहले ओ़ह मरियम लाहमलेॱराङ येशू ठुङ नाङसीन। मिह-रो़हराङ मास्‍यीका यिहम्‍बा।
17दि ल़ेहमु पेहती अब्राहाम यिहन्‍ज्‍यु दाऊद थु मिहदो च्‍युप्‍स्‍यी काहल्‍सीन ओहले दाऊद यिहन्‍ज्‍यु इस्राएलीया़ला बेबिलोनला ख्‍येर्क्‍यो ती़हजी थु मिहदो च्‍युप्‍स्‍यीराङ डोएँ। ओहले ओ़ह ती़हजी यिहन्‍ज्‍यु मास्‍यीका ठुङगे ती़हजी थु येहपाराङ मिहदो च्‍युप्‍स्‍यीराङ डोएँ यिहम्‍बा।
येशू मास्‍यीका ठुङ नाङग्‍यो
(लूक २:१-७)
18येशू मास्‍यीका दि ल़ेहमु जेती ठुङ नाङसीन: येशूकी आमा मरियम, योसेफ ङ्याम्‍बु लाङज्‍याङ काहल्‍दी येहकें, यिहॱनाङ खुङ ङ्यी़गी पा़हमा पेहकें म़ेदी तोहङले मरियम नाम्‍पार-ताहक्‍पा थु#१:१८ नाम्‍पार-ताहक्‍पा थु : दि छिकाती ताम साम्‍बाया़गी कार्छ्याला ज़ी़-नाङदोङ। लाहमले ज़ुबु ङ्यिहपा काहल्‍ग्‍यो क्‍यी़ह ज्‍योर्सीन।#लूक १:२७ 19योसेफ मिह टाहङबु येहकें। ओ़ह सोङबे योसेफगी मिहया़की दिनला मरियमला चोक्‍पा माहयोहङज्‍यु म़ेदी खाजुम्‍बा पेहती क्‍युर्च्‍ये म़ेदी साम्‍लु ताङसीन। 20दि ल़ेहमु साम्‍लु ताङ तेहकेमु किन्‍ज्‍योकी स्‍यिहङगामगी स्‍याहप्‍च्‍यी#१:२० स्‍यिहङगामकी स्‍याहप्‍च्‍यी : दि छिका ताम साम्‍बाया़गी कार्छ्याला ज़ी़-नाङदोङ। खोगी मिलामला थोङसीन। ओहले ओ़ह स्‍यिहङगामकी स्‍याहप्‍च्‍यीगी खोला दि ल़ेहमु सुङ नाङसीन, “ए दाऊदकी पुह योसेफ, ख्‍येगी पी़हमी मरियमला ख्‍योङज्‍येला मा़हन्‍ज्‍यी, च्‍यिबेमाना मोहती ज़ुबु ङ्यिहपा काहल्‍ग्‍योदी नाम्‍पार-ताहक्‍पा थु लाहमले डुप्‍क्‍यो यिहन। 21मोहगी स़ेबु च्‍यी़ ठुङज्‍ये येह, ओहले ख्‍येगी ओ़ह स़ेबुगी छेन येशू#१:२१ येशू : माएँ छिकादी हिब्रू तामकी “यहोशू” माएँ छिकाले ओहङग्‍यो यिहम्‍बा, ओ़ह माक्‍योदी “चो़वोगी थार च्‍य़ूगे” म़ेदी माक्‍यो यिहम्‍बा। ज़्‍या़दोङ च्‍यिबेमाना येशूगी राहङगी मिहया़ला तिहक्‍पालेगी थार च्‍य़ू नाङज्‍ये येह” म़ेदी सुङ नाङसीन। #लूक १:३१
22लुहङतेम्‍बा#१:२२ लुहङतेम्‍बा : दि छिकादी ताम साम्‍बाया़गी कार्छ्याला ज़ी़-नाङदोङ। लाहमले चो़वोगी सुङ नाङग्‍योकी स्‍याहल तेहन्‍दा डुप्‍च्‍येला दि थाम्‍ज्‍यी काहल्‍ग्‍यो यिहम्‍बा: 23“त़ेदोङ, पोहमो स्‍यार्मा याहङबा च्‍यी़ ज़ुबु ङ्यिहपा डोज्‍ये येह ओहले मोहगी स़ेबु च्‍यी़ ठुङज्‍ये येह। ओहले मिहया़गी मिहरोला इम्‍मानुएल माज्‍ये येह।” इम्‍मानुएल माक्‍योगी तेहन्‍दादी किन्‍ज्‍यो ओहराङ ङ्याम्‍बु ज़्‍य़ू नाङदी येह म़ेदी माक्‍यो यिहम्‍बा। #यशै ७:१४
24ओहले योसेफ ङ्यि स़े फान्‍ज्‍यो चो़वो छ्येवागी स्‍यिहङगामकी स्‍याहप्‍च्‍यीगी मिलामला सुङ नाङग्‍योकी स्‍याहल ङ्यिहन्‍दी मरियमला पा़हमा पेहती राहङसाला ख्‍योङसीन। 25यिहॱनाङ मरियमगी स़ेबु माहठुङ थु खुङ ङ्यी़गी ली़ह-प्रेहल माहबे। मरियमगी स़ेबु ठुङ फान्‍ज्‍यो योसेफगी ओ़ह स़ेबुगी छेन येशू म़ेदी ज़्‍या़सीन। #लूक २:२१

Currently Selected:

मत्ती 1: HYLM

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy