YouVersion Logo
Search Icon

Seera Uumamaa 1

1
Seenaa Uumamaa
1Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafa uume*; 2lafti bifa hin qabu, onaas ture; callabboo gad fagoo irra dukkanatu ture, hafuurri Waaqayyoos bishaan irra in sosocho'a ture. 3Waaqayyo,<<Ifni haa ta'u!>> jedhe; ifnis in ta'e*. 4Waaqayyo ifichi gaarii akka ta'e in arge; ifichas dukkanichattii gargar in baase. 5Waaqayyo ificha <<Guyyaa>>, dukkanichas <<Halkan>> jedhee in moggaase; galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa tokkoffaa dha.#1 Iyo 38:4; Yoh 1:1-3; Mul 4:11 3 2Qor 4:6; Far 33:9; Isa 45:7
6Waaqayyo,<<Bishaan keessatti bantiin akka waciitii gombifame tokko haa ta'u, innis bishaan isa ol hafee fi isa gad hafe gargar haa baasu!>> jedhe. 7Waaqayyo bantii akka waciitii kana itti godhe, bishaan bantii kanaa gad jiru bishaan bantii kanaa ol jiruttii gargar in baase; akkasumas in ta'e*. 8Waaqayyo bantii sana <<Waaqa>> jedhee in moggaase; galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa lammaffaa dha.#7 Far 136:5; 148:4
9Waaqayyo,<<Bishaanonni bantii waaqaa kanaa gad jiran iddoo tokkotti walitti haa qabaman, lafti inni bishaan irra hin ciifne haa mul'atu!>> jedhe; akkasumas in ta'e*. 10Waaqayyo, iddoo bishaan irra hin ciifne sana <<Lafa>>, bishaanota walitti qabaman sana immoo <<Galaana>> jedhee in moggaase; kunis gaarii akka ta'e in arge. 11Amma immoo Waaqayyo,<<Lafti biqila haa baasu! Dhaabaan akka qomoo isaatti sanyii godhatu mukkeetiin ija kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban adduma addaan akka qomoo isaaniitti lafa irratti haa argaman!>> jedhe; innis akkasuma in ta'e. 12Lafti biqila, dhaabaa sanyii godhatu akka qomoo qomoo isaatti, mukkeetii ija kennanii iji isaanii immoo sanyii of keessaa qaban, adduma addaan akka qomoo qomoo isaaniitti in baase; kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. 13Galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa sadaffaa dha.#9 Iyo 38:8-11; 2Phe 3:5
14Akkasumas Waaqayyo,<<Guyyaa fi halkan gargar baasuuf bantii waaqaatti ibsoonni haa jiraatan! Isaan milikkitoota buusaan waggaa, guyyoonni, waggoonnis ittiin beekaman haa ta'an*! 15Isaan ibsoota bantii waaqaattii lafa irratti ifa kennan haa ta'an!>> jedhe; innis akkasuma in ta'e. 16Waaqayyo ibsoota gurguddoota lama tolche; inni caalu guyyaa, inni isa irra xinnaatu immoo halkan aboo akka argatan godhe; urjootas in tolche*. 17Waaqayyo akka isaan lafa irratti ibsaniif bantii waaqaatti isaan in kaa'e; 18guyyaa fi halkan aboo akka isaan qabaataniif, ifaa fi dukkanas akka isaan gargar baasaniif inni achi isaan in kaa'e; kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge. 19Galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa afuraffaa dha.#14 Kes 4:19; Far 74:16 16 Far 136:7-9
20Waaqayyo,<<Bishaanonni tuuta lubbuu qabaatanii munyuuqaniin haa guutan! Simbirri, allaattiinis bantii waaqaa jala lafa irra haa balali'an!>> jedhe. 21Waaqayyo yommus bineensota gurguddaa warra akka jawwee-galaanaa, uumama lubbuu qaban bishaan keessa munyuuqan hundumaa akka qomoo qomoo isaaniitti, warra baal'ee qabanis akka qomoo qomoo isaaniitti in uume; kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge*. 22Waaqayyo,<<Horaa, baay'adhaa, bishaanota galaanaas guutaa, simbirroonni, allaattonnis#1:22 <<Simbirroonni allaattonnis>> (waan baal'eedhaan ka'uu hundumaa jechuu waan ta'eef itti dabalame). lafa irratti haa baay'atan!>> jedhee isaan in eebbise. 23galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa shanaffaa dha.#Far 74:13-14
24Ammas Waaqayyo,<<Lafti, waan lubbuu qabaatee jiraatu akka qomoo qomoo isaatti, horii qe'ee, wanta munyuuqu, bineensa lafaas akka qomoo qomoo isaaniitti haa baasu!>> jedhe; innis akkasuma in ta'e. 25Waaqayyo, bineensota lafaa akka qomoo qomoo isaaniitti, horii qe'ees akka qomoo qomoo isaaniitti, wanta lafa irra munyuuqan hundumaas akka qomoo qomoo isaaniitti in uume; kunis gaarii akka ta'e Waaqayyo in arge.
26Kana booddee Waaqayyo,<<Kottaa! Akka bifa keenyaatti, akka fakkaattii keenyaattis nama in umnaa! Isaan qurxummii galaanaa irratti, simbiraa fi allaattii qilleensa keessa balali'an irratti, horii qe'ee irratti, bineensa lafaa hundumaa irratti, munyuuqaa lafa irra munyuuqu hundumaa irrattis mootummaa haa qabaatan!>> jedhe*. 27Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume, akka bifa Waaqayyootti isa uume; dhiiraa fi dubartii isaan uume*; 28Waaqayyo isaaniin,<<Horaa, baay'adhaas, lafa guutaa, isas harka jala galfadhaa! Qurxummii galaanaa irratti, simbirroota qilleensa keessa balali'an irratti, uumama lafa irra munyuuqan hundumaa irrattis mootummaa qabaadhaa!>> jedhee isaan in eebbise*. 29Yommus Waaqayyo,<<Kunoo, ani biqila sanyii godhatu isa irra-lafaa hundumaa irra jiru, muka ija godhatee sanyii isaas ija isaa keessaa qabu, isiniif kenneera; isaan nyaata isiniif haa ta'an! 30Bineensa lafaa hundumaa fi, simbira qilleensa keessa balali'an hundumaaf, wanta lubbuu qabaatee jiraatuu fi lafa irra munyuuqu hundumaaf, biqila lalisaa hundumaa nyaataaf kenneeraaf>> jedhe; innis akkasuma in ta'e*. 31Waaqayyo waanuma hojjete hundumaa in ilaale; kunoo, innis baay'ee gaarii ture; galgallis ta'e, ganamnis ta'e; kun guyyaa ja'affaa dha*.#26 Far 8:6-9; Efe 4:24; Qol 3:10; Yaq 3:9 27 9:6; Mat 19:4; Mar 10:6 28 5:1-2 30 Far 145:16 31 1Xim 4:4

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy