YouVersion Logo
Search Icon

मत्ती 1

1
यीशु मसीह री वंशावली
(लूका 3:23-38)
1ऐह यीशु मसीह री वंशावली हा जैड़ा अब्राहम रा वंश, दाऊद रै वंश रा थू। 2अब्राहम थऊँ इसहाक पैदा भुआ, इसहाक थऊँ याकूब पैदा भुआ, याकूब थऊँ यहूदा अतै तसेरै भाई पैदा भुएै। 3यहूदा अतै तामार थऊँ फिरिस अतै जोरह पैदा भुएै, फिरिस थऊँ हिस्त्रोन पैदा भुआ, अतै हिस्त्रोन थऊँ एराम पैदा भुआ। 4एराम थऊँ अम्मीनादाब पैदा भुआ, अम्मीनादाब थऊँ नहशौन, अतै नहशौन थऊँ सलमोन पैदा भुआ।#रूत 4:19-20. 5सलमोन अतै राहब थऊँ बोअज पैदा भुआ, बोअज अतै रूत थऊँ ओबेद पैदा भुआ, (राहब अतै रूत गैर यहूदी थी) अतै ओबेद थऊँ यिशै पैदा भुआ। 6यिशै थऊँ दाऊद राजा पैदा भुआ।
दाऊद थऊँ सुलैमान तैहा जनानी थऊँ पैदा भुआ जैड़ी पैहलै उरिय्याह री घरावाळी थी।#2‍‍ शमू. 12:24. 7सुलैमान थऊँ रहबाम पैदा भुआ, रहबाम थऊँ अबिय्याह पैदा भुआ, अतै अबिय्याह थऊँ आसा पैदा भुआ। 8आसा थऊँ यहोशाफात पैदा भुआ, यहोशाफात थऊँ योराम पैदा भुआ, अतै योराम थऊँ उज्जियाह पैदा भुआ। 9उज्जियाह थऊँ योताम पैदा भुआ, योताम थऊँ आहाज पैदा भुआ, अतै आहाज थऊँ हिजकिय्याह पैदा भुआ। 10हिजकिय्याह थऊँ मनश्शिह पैदा भुआ, मनश्शिह थऊँ आमोन पैदा भुआ, अतै आमोन थऊँ योशिय्याह पैदा भुआ। 11फिरी इस्त्राएली जो गुलाम बणाई करी बेबीलोन देश लेई गाणै थऊँ पैहलै योशिय्याह थऊँ यकुन्याह, अतै तसेरै भाई पैदा भुएै।#यिर्म. 27:20.
12अतै गुलामी मन्ज बेबीलोन देश मन्ज यकुन्याह थऊँ शालतिएल पैदा भुआ, अतै शालतिएल थऊँ जरूब्‍बाबिल पैदा भुआ। 13जरूब्‍बाबिल थऊँ अबीहूद पैदा भुआ, अबीहूद थऊँ इल्याकीम पैदा भुआ, अतै इल्याकीम थऊँ अजोर पैदा भुआ। 14अजोर थऊँ सदोक पैदा भुआ, सदोक थऊँ अखीम पैदा भुआ, अखीम थऊँ इलीहूद पैदा भुआ। 15इलीहूद थऊँ इलियाजार पैदा भुआ, इलियाजार थऊँ मत्तान पैदा भुआ, अतै मत्तान थऊँ याकूब पैदा भुआ। 16याकूब थऊँ यूसुफ पैदा भुआ, जैडा मरियम रा घरावाळा थू, अतै मरियम थऊँ यीशु जैसिओ मसीहा भी बलदै हिन पैदा भुआ।
17ऐस तरीकै अब्राहम थऊँ दाऊद तिकर चौदह पीढ़ी भूई, अतै दाऊद री पीढ़ी थऊँ इस्त्राएली मणु जो बेबीलोन देशा री गुलामी मन्ज पुजणै तक चौदह पीढ़ी, अतै बेबीलोन देश मन्ज गुलाम भूणै थऊँ मसीह तक चौदह पीढ़ी भूई।
यीशु मसीह रा जन्म
(लूका 1:26-38; 2:1-7)
18यीशु मसीह रा जन्म भूणै थऊँ पैहलै, जैहणै यीशु री माँ मरियम री मंगणी यूसुफ सोगी भूई, ता तंयारा बैह भूणै थऊँ पैहलै ही सो पवित्र आत्मा थऊँ गर्भवती भूई। 19यूसुफ जैडा मरियम रा भूणै बाळा घरावाळा, अक्क धर्मी मणु थू, तैहा जो बदनाम ना करना चाहन्दा थू, ऐह सोची करी तिनी तैहा जो चुपचाप छड़ी दिणै रा विचार करू।
20सो ऐह सोचु ही करदा थू, कि प्रभु रा अक्क स्वर्गदूत तैसिओ सुपनै मन्ज दर्शन दी करी बलणा लगा, “दाऊद रै पुत्र, यूसुफ! तू अपणी भूणैबाळी घरावाळी जो अप्पू बलै लैईणै थऊँ मत डर, क्ओकि जैडा तसारै पेटा मन्ज बच्‍चा पळू करदा हा, सो पवित्र आत्मा री तरफा थऊँ हा। 21तैहा बलै अक्क गोबरू भूणा अतै तू तसेरा नां यीशु रखैं, क्ओकि तैस अपणै मणु जो तंयारै पापा थऊँ बचाई लैणा।”
22ऐह सब ठेरैतांये भुआ कि जैडा बचन प्रभुऐ भविष्‍यवक्ता रै जरियै बलुरा थू, सो पुरा भोआ कि, 23“अक्क कुँवारी गर्भवती भुणीआ अतै अक्क पुत्र पैदा करना, तसेरा नां इम्मानुएल रखणा,” जठेरा मतलब हा “प्रमात्मां असु सोगी हा।#यशा. 7:14.
24ता यूसुफ निन्द्रा थऊँ जागी भुआ अतै स्वर्गदूता री आज्ञा रै मुताबक अपणी भूणैबाळी घरावाळी जो अप्पू बलै लेई आ। 25अतै जैहणै तिकर मरियमा बलै गोबरू पैदा ना भुआ यूसुफै तैहा सोगी घरावाळा-घरावाळी बाळा सम्बधं ना रखू, अतै जैहणै गोबरू पैदा भुआ ता तैहै तसेरा नां यीशु रखू।

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy