YouVersion Logo
Search Icon

TOWUNÖT 1

1
Ngala ighata ngwïny
1Otini le towunöt, kigh Tororöt yïmwöy nko ngwïny, 2kimörumunye ngwïnya le kïgh nyonikïny, akipuryö kïgh nyo kimi orinyi. Kilum tuwïn nanam akimi mïkulöwu Tororöt kïwestegho pögh parak. 3#2Kr 4:6. Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kulïwï löpoyïn,” kulïwï löpoyïn lenyini. 4Kïsïwa Tororöt lö karam löpoyïn. Kïlenyona, kupesyö Tororöt löpoyïn nko tuwïn, 5akïkurö löpoyïn “Pöghet,” kïkurö tuwïn “Oghö.” Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto tagh.
6 # 2Pt 3:5. Kïlö Tororöt, “Nya kungwïn wölo le mïröt nyo mi kwenu pögh, tökupesyö pögh kïtïpï woptin odeny.” 7Atolapay kwigh Tororöt wölnö le mïröt, akupesyö pögh cho kimi ngwïnyi mïröt nko cho kimi paraku mïrötononi. Kwighisyö lenyoni. 8Kïkurö Tororöt mïrötononi “Yïm.” Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto odeny.
9Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kïghömïtï kegh pögh cho mi ngwïnyi yïm, tökïrumï korö wölo tïyame.” Kwighisyö lenyoni. 10Kïkurö Tororöt kor wölo tïyame “Ngwïny,” kïkurö pöghechay kituyechï ato le akonga “Nanam.” Kïsïwa Tororöt lö karamach choni lapay. 11Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kïpita ngwïny suswö nko ket walaka tïkwïl. Kösïgh cho yinu pagh nko cho yinu akwa.” Kwighisyö lenyoni. 12Kïghyagha nyu ngwïny kösïghyontö anka tïkwïl. Kösïgh cho yinu pagh nko ket cho yinu akwa. Kïsïwa Tororöt lö, karamach choni lapay. 13Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto sömök.
14Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kulïwï löpoyïntinö ompö mïröt, tökupesyö pöghet nko oghö tökuporï ato toro aro nko osis nko könyis. 15Tökulïwu ompö mïröt akïlöpochï ngwïny.” Kwighisyö lenyoni. 16Kwigh nyu Tororöt löpoyïntin odeny cho echön, tökïpayta nyo wow pöghet, kïpayta nyo mïnïng oghö. Kwigh kokel tïkwïl. 17Kutö Tororöt löpoyïntin wölnö le mïröt tökïlöpochï ngwïny, 18kïpayta pöghet nko nangat, akupesyö löpoyïn nko tuwïn. Kïsïwa Tororöt lö karamach choni löwïr. 19Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto angwan.
20Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kïnyïghï tyonkïn cho sötote pögh, kïnyïghï töritwö cho pilöy wölnö le mïröt.” 21Kïlenyona, kwigh Tororöt tyonkïn cho echön cho mi nanam, tyonkïn cho sötote cho sisinchö cho möngöy pögh ori nko tarit anka tïkwïl. Kïsïwa Tororöt lö karamach choni lapay. 22Kusoyön Tororöt chane kïlenchï, “Oyiyö, anyïghit nanam, atösisyö töritwö ompö ngwïny.” 23Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto mut.
24Atolapay kïlö Tororöt, “Nya kïpkana ngwïny tyonkïn cho sötote cho sisinchö, kyak nko tïpö wudïn, cho echön nko cho mïnkech.” Kwighisyö lenyoni. 25Kïlenyona kwigh Tororöt tïpö wudïn cho sisinchö nko kyak cho kïpöghöy nko cho chuto kegh ngwïny cho sisinchö. Kïsïwa Tororöt lö karamach choni löwïr.
26 # 1Kr 11:7. Atolapay kïlö Tororöt, “Kegha chi ompö kïtontönyo, nyo karkegh nko achone tökïpayta kaghagh nko törit nko kyak nko tïpö wudïn löwïr cho mi wuw, cho echön nko cho mïnkech.” 27#Mat 19:4; Mrk 10:6.#Tow 5:1-2.Kïlenyona, kwigh Tororöt chi ompö kïtontanyi. Kigh mïrön nko korka. 28Kusoyön Tororöt chane akïlenchï, “Oyiyenö achangitï atanyïghita ngwïny apayta. Apaytena kaghagh nko törit nko tyonkïn löwïr cho mi ngwïny. 29Okonokwa pagh cho sisinchö nko akwa ket lapay cho mi wop anka tïkwïl tökïlïkwï omisyenkwa. 30Otöninan ket walaka tïkwïl cho mïnkech cho nyörilöch kïlïkwï omisyo tyonkïn löwïr cho pö ngwïny nko törit löwïr nko kïgh anka tïkwïl nyo chuto mu ngwïny nyo tïng söpon.” Kwighisyö lenyoni. 31Kïsïwa Tororöt kïgh anka tïkwïl nyo kigh lö, pïchigh tya. Kuwer oghö, kwitï pöghetï, asisto mut nko akonga.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy