YouVersion Logo
Search Icon

Rev 18

18
Babilòn detwi nèt
1Apre sa, m wè yon lòt anj desann soti nan syèl la. Anj sa a te gen anpil pouvwa. Laglwa anj sa a te klere latè byen klere. 2Anj lan t ap rele byen fò:
“Li kraze!
Gwo lavil Babilòn nan kraze!
Li vin tounen kay tout demon yo.
Lavil la vin tounen yon kote tout move lespri yo rete.
Se yon kote tout kalite zwazo ki pa pwòp yo rete.
Se yon kote tout vye bèt ki pa pwòp ak bèt moun rayi rete.
3Tout pèp sou latè bwè nan diven an,
diven peche seksyèl la, ansanm ak kolè Bondye a.
Wa ki sou latè yo fè peche seksyèl avèk li,
machann yo ki nan mond lan tou,
yo vin rich avèk anpil richès yo jwenn nan gwo lavil la.”
4Mwen tande yon lòt vwa ki soti nan syèl la. Li di:
“Pèp mwen, soti nan vil la,
pou w pa patisipe nan peche l yo.
Lè sa a, ou p ap pase anba pinisyon tèrib k ap vin pou li.
5Peche lavil la fè pil monte rive nan syèl la.
Bondye pa bliye move zak li yo.
6Trete lavil sa a menm jan l te trete lòt yo.
Remèt li de fwa lavalè sa l te fè.
Mete nan gode pou li yon diven ki de fwa pi fò
pase diven li te bay lòt yo.
7Li te renmen laglwa ak richès anpil.
Ba l menm kantite a nan soufrans ak nan dèy.
Li t ap di nan kè li:
M chita sou fotèy rèn mwen.
Mwen pa yon vèv;
m p ap janm an dèy.
8Se poutèt sa, nan yon sèl jou, li pral soufri
yon grangou rèd, dèy ak lanmò.
Se nan dife l ap fin i,
paske Senyè Bondye ki jije l la gen anpil puisans.”
9Wa sou latè yo ki t ap fè peche seksyèl avè l yo epi ki t ap pwofite richès li yo, yo va wè lafimen vil la k ap boule. Yo gen pou yo kriye epi y ap pran dèy poutèt lavil la. 10Wa yo ap kanpe lwen, nan lapèrèz, poutèt soufrans vil la. Yo va di:
“Elas! Elas, gwo vil la,
o Babilòn, vil ki te gen anpil pouvwa a!
Nan inèd tan sèlman,
ou jwenn jijman w!”
11Machann toupatou sou latè ap kriye epi y ap pran dèy tou poutèt lavil la. Kounye a, pa gen pèsòn pou achte machandiz yo: 12Lò, lajan, bèl wòch ki koute chè ak bèl grenn pèl, bèl twal fen, twal swa, bèl twal wouj, tout kalite bwa ki santi bon anpil, tout kalite bagay yo fè ak ivwa, an bwa ki koute chè, bagay an bwonz, an fè ak an mab, 13kanèl ak lòt epis, lami, lansan, diven, lwil doliv, farin frans ak ble, anpil bèf ak mouton, cheval ak cha pou moun monte, kò moun ak nanm moun. Machann yo pran kriye epi yo di:
14“O Babilòn, bèl bagay yo,
sa ou te renmen yo vire do ba ou.
Tout richès ak bèlte fini pou ou.
Ou p ap janm jwenn yo ankò.”
15Machann ki te vin rich nan fè komès nan vil sa a, yo kanpe byen lwen l. Laperèz ap tonbe sou yo poutèt gwo soufrans sa yo. Y ap kriye epi y ap pran dèy. 16Y ap di:
“Ala rèd sa rèd, Gwo lavil la!
Li te konn abiye byen fen ak rad ki fèt ak twal ki koute chè;
li te abiye an mov wouj.
Li te plen lò sou li, wòch ki koute chè ak pèl!
17Epi nan inèd tan sèlman
tout richès sa yo detwi!”
Tout kapitèn bato yo ki t ap vwayaje sou lanmè a, maren yo ak tout moun k ap fè lapèch kanpe byen lwen lavil Babilòn nan. 18Yo t ap gade lafimen ki t ap leve soti nan dife a epi yo t ap di: “Pa t janm gen yon vil tankou vil sa a.” 19Yo t ap voye pousyè sou tèt yo epi yo te pran dèy. Yo t ap di:
“Gade yon tray pou gwo lavil la!
Vil sa a te konn anrichi tout moun ki gen bato sou lanmè poutèt gwo richès li!
Epi men li kraze nèt nan inèd tan!
20Se pou syèl la fè fèt poutèt sa!
Pèp ki apa pou Bondye a ansanm ak apot yo, pwofèt yo, se pou nou fè fèt!
Bondye pini l
poutèt sa l te konn fè nou.”
21Lè sa a, yon anj ki puisan anpil pran yon gwo wòch ki lou tankou yon pwa senkant. Anj lan jete wòch la nan lanmè, li t ap di:
“Men kijan yo va kraze Babilòn,
gwo lavil la, yon sèl kou!
Moun p ap janm wè l ankò.
22O Babilòn, bri mizik ap yo, chantè yo, flit yo ak twonpèt yo
moun p ap janm tande yo lakay ou ankò.
Okenn moun k ap fè djòb
p ap vin lakay ou ankò.
Bri moulen yo,
moun p ap janm tande sa lakay ou ankò.
23Limyè lanp
p ap janm klere lakay ou ankò.
Bri lamarye ak mesye marye,
yo p ap tande sa lakay ou ankò.
Machann ou yo, se yo ki te pi gran nèg sou latè.
Ou te twonpe tout nasyon yo ak maji w.
24Ou koupab nan lanmò anpil pwofèt, ou fè san pèp Bondye a koule
ansanm ak tout lòt moun yo touye sou latè.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy