YouVersion Logo
Search Icon

1 Jan 2

2
Jezi se avoka nou
1Ti moun mwen yo, m ap ekri nou bagay sa yo pou nou pa peche. Men si yon moun ta peche,#2:1 peche Se tout sa moun fè ki kontrè ak sa Bondye mande. nou genyen Jezikris pou ede nou. Li toujou fè sa ki dwat, kon sa l ap defann nou devan Bondye Papa a. 2Se pa mwayen sakrifis Jezi a peche nou padone. Epitou, se pa sèlman peche pa nou yo, men tou, peche tout moun.
3Si nou obeyi sa Bondye mande nou fè, lè sa a, nou sèten nou konnen li. 4Si nou di nou konnen Bondye, nou pa obeyi kòmandman li yo, n ap bay manti. Verite a pa nan nou. 5Men lè nou obeyi ansèyman Bondye yo, lanmou li ap travay nan nou tout bon vre. Se kon sa nou konnen n ap viv nan li. 6Si nou di n ap viv nan Bondye, nou dwe viv jan Jezi te viv.
Jezi mande nou pou n renmen lòt yo
7Byeneme m yo, se pa yon kòmandman tou nèf m ap ban nou nan lèt sa a, men se yon ansyen kòmandman nou te resevwa depi nan kòmansman. Ansyen kòmandman sa a, se pawòl nou te deja tande a. 8Poutan se yon kòmandman tou nèf m ap ban nou nan lèt sa a. Se yon vrè kòmandman; ou ka wè li manifeste nan Jezi epi nan nou menm tou. Fènwa a ap pase epi vrè limyè a ap briye deja.
9Yon moun ki di: “Mwen nan limyè,” poutan li rayi frè li, osinon sè li ki nan fanmi Bondye a, l ap viv nan fènwa jouk kounye a. 10Yon moun ki renmen frè l, osinon sè l, l ap viv nan limyè, epi tou, li pa gen anyen nan li pou fè l fè sa k pa bon. 11Men yon moun ki rayi frè li, osinon sè li, l ap viv nan fènwa. Li pa konnen kote li prale, paske fènwa a rann li avèg.
12M ap ekri nou lèt sa a, pitit mwen yo,
paske peche nou yo padone poutèt non Kris la.
13M ap ekri nou lèt sa a, papa yo,
paske nou konnen moun ki egziste depi nan kòmansman an.
M ap ekri nou, nou menm ki jèn,
paske nou gen viktwa sou move dezi nou yo.
14Mwen ekri nou lèt sa a, timoun mwen yo,
paske nou konnen Papa a.
Mwen ekri nou papa yo,
paske nou konnen sila a ki egziste depi nan kòmansman an.
Mwen ekri nou lèt sa a, moun ki jèn yo,
paske nou gen fòs.
Pawòl Bondye a rete nan nou,
epi tou nou gen viktwa sou move dezi nou yo.
15Pa renmen mond lan ni bagay ki nan mond lan. Si yon moun renmen mond lan, lanmou Papa a pa nan li. 16Paske tout sa ki nan mond lan: dezi lachè, lanvi pou nou genyen sa je nou wè, lògèy ki ranpli nou poutèt byen nou genyen, tout sa pa soti nan Papa a, men yo soti nan mond lan. 17Epitou, mond lan gen pou l pase, ak tout move dezi li yo; men moun ki fè sa Bondye vle, ap rete pou tout tan.
Pa swiv lènmi Kris yo
18Pitit byeneme m yo, nou nan dènye tan an! Nou tande lènmi kris la ap vini. Kounye a menm gen anpil lènmi kris ki deja la. Se sa ki fè nou konnen nou nan dènye tan an. 19Yo te nan mitan nou, men yo pa t fè pati moun pa nou yo. Si yo te moun pa nou, yo t ap rete ak nou. Men yo soti pou sa ka parèt aklè, pyès nan yo pa t fè pati moun pa nou yo.
20Pou nou menm, nou te resevwa kado#2:20 kado Literalman, “onksyon”. Sa ta vle di Sentespri a. Osinon li ta vle di ansèyman oswa verite a tankou nan vèsè 24. Gade nan vèsè 27 la tou. Sentespri a#2:20 Sentespri a Bondye osinon Kris. te ban nou an, kon sa nou tout gen konesans verite a. 21Si m ekri nou lèt sa a, se pa paske nou pa konnen verite a, se paske nou konnen li; nou konnen tou pyès manti pa ka soti nan verite a.
22Konsa, kilès k ap bay manti a? Se sila a ki di Jezi se pa Kris la.#2:22 Kris la Sa vle di Mesi, Wa Bondye chwazi a. Gade Kris ak Mesi nan Lis Mo yo. Gade tou nan 4:2; 5:1. Sila a ki nye Papa a ak Pitit la. Se li ki lènmi kris la. 23Nenpòt moun ki pa kwè nan pitit la, li pa genyen Papa a non plis; sila a ki kwè nan Pitit la, li genyen Papa a tou.
24Se pou nou toujou kenbe ansèyman nou te tande depi nan kòmansman an. Si nou fè sa, n ap toujou rete nan Pitit la epi nan Papa a tou. 25Epi, men pwomès Pitit la te fè a: lavi etènèl.
26M ap ekri nou lèt sa a konsènan moun k ap twonpe nou yo. 27Pitit la te fè n yon kado espesyal. Nou genyen l nan nou. Sa fè nou pa bezwen moun anseye nou anyen. Kado li ban nou an ap anseye nou tout bagay. Se yon veritab kado, li pa pou twonpe. Poutèt sa, kontinye viv nan Kris la, jan kado l la anseye pou fè sa.
28Wi, pitit byeneme mwen yo, kontinye viv nan li. Si nou fè sa, nou p ap gen okenn perèz pou jou Pitit la va retounen. Nou p ap gen bezwen pou al kache, epi tou nou p ap wont lè l va vini. 29Si nou konnen Pitit la dwat, konnen tou, moun ki toujou fè sa ki byen, se pitit Bondye.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy