Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Píseň 1

1
1Píseň písní.#n.: Nejlepší píseň (pro vyjádření superlativu plurálem srv. Gn 9,25; Dt 10,17) / Velepíseň / nejlepší z písní Šalomounových (srv. 1Kr 5,12); n.: Písňový cyklus [(tj. kompozice několika písní, např. svatebních; podobné se v regionu zpívají tradičně). Z toho by vyplývalo, že v souboru více písní nelze hledat souvislý děj. Avšak v různých částech této skladby se objevují opakování a ozvěny pasáží z částí předchozích a reakce na ně. Jdeli tedy o více písní, byly navzájem provázány. Lze spíše hovořit o různých zpěvech. “Píseň” může znamenat i báseň, lyriku a zde milostnou poezii. V židovské liturgii se tento první z pěti tzv. svátečních svitků čte pravidelně na pesach (tj. o Velikonocích).] Šalomounova.#n.: Od Š. (tj. autorství – srv. Ž 18,2) / Pro Š. (tj. věnování) / O Š. (tj. téma).
Namlouvání
2Kéž v polibcích mě ústy svými zlíbá!
Nad víno#[zřejmě srovnání opojnosti]; v. 4; 4,10; 8,2; Př 5,19n lepší je tvé milování.#h. dódéchá (tvá milování) vokalizují LXX a Vul jako daddéchá (tvé prsy) (v. 4; 4,10; 6,11; 7,13; Př 7,18). Je to sice stará tradice (už v h. výkladu ze 3. st. n. l.), ale zde by výraz dad označoval mužskou hruď, kdežto dódím (pl.) jako důvěrné projevy lásky a fyzické milování se v Pís vyskytuje často.
3Vzácné tvé oleje tak voní!#h.: Co do vůně, tvé oleje jsou dobré; LXX: vůně tvých mastí nade všechny voňavky; [vonné oleje sloužily jako parfémy a byly užívány boháči při vzácných příležitostech]
Tvé jméno#[“Jméno voní” znamenalo (např. v Egyptě, ale srv. Př 10,7; Jb 19,17) “být oblíben”, což potvrzuje násl. věta. Báseň si hraje se slovy šém (jméno) a šemen (olej).] je esence aromatická.#h.: olej + s nejasným adj. nebo slovesem: buď (1) “rozlitý” / “linoucí se” (LXX; Vul) – avšak neshoduje se v rodu; nebo (2) příbuz. ugarit. trq pro vysoce jakostní kosmetický olej (jemně filtrovaný?), avšak nedoloženo. Překlad se snaží spojit obě možnosti. [Ve stv. se vůně uchovávaly (a v tomto regionu dosud) na bázi olejové, nikoli lihové, jak je běžné u nás.]
Proto dívky#n.: mladé ženy (výraz neoznačuje výslovně panny – Gn 24,43; Př 30,19; Iz 7,14) tě milují.
4Vtáhni#[obrazné vyjádření může mít v pozadí obraz zajatce (zvířete – Dt 21,3 či člověka – Ez 32,19), kdy žena chce být dobrovolným zajatcem lásky; Oz 11,4; J 6,44] mě za sebou, pojďme#tři slovesa vytvářejí výrazný příklad náhlé změny osob (heterosis); 1,2; 4,2; 6,6; Dt 32,15p honem!
mne král#[Ne nutně Šalomoun. Ve svatebních písních až dosud vystupují novomanželé jako král a královna, o svatebních slavnostech leckde nosí na hlavách korunu a zachází se s nimi jako s královským párem.] uvedl#n.(Pš a Symm s drobnou změnou vokalizace): Uveď mne, králi… do komnat u sebe!#h.: svých; Pš a Symm emendují na 2. sg.
Výskejme, radost mějme z#h.: v …; srv. Ž 33,1; 97,12 tebe.
Oslavíme#zn. též: připomínat / pochvalně zmiňovat lásku tvou,#h.: tvá milování (pl.); v. 2p a ne vínem.#h.: z vína; n.: lépe než vínem (v. 2)
Zcela právem#h.: přímí / správní (Vul); n.: správnost(LXX) tě milují.#n : Jak lehké je milovat tě
5Jsem černá,#[tj. opálená od slunce (v. 6) a tudíž nepřitažlivá] ale krásná,
vy dcery v Jeruzalémě,
jak stany#[Látka beduínských stanů ze srsti černých koz a ovcí má hrubý vzhled.] kédarského kmene,#[Jméno severoarab. beduínského kmene (Gn 25,13; Ž 120,5; Iz 60,7; Jr 2,10p) zní jako qádar (tmavý; arab. i: špinavý).]
jak závěsy#Vnitřní závěs ve stanu (mohl být zdobený – Ex 26,1n.7) nebo přeneseně jiný výraz pro stan (2S 7,2) ve stanu Šalomouna.#n.(s odlišnou vokalizaci): Salmá [jiný beduínský kmen ve zhruba téže oblasti] – zlepšuje paralelismus
6Nehleďte na mne, že jsem osmahlá,
že slunce tak opálilo#h.: upřelo zrak na mne.
Proti mně vzpláli#“Plát hněvem” sice zn. “zlobit se”, ale ne náhodou tu koresponduje s jiným žárem: od sluníčka. mé matky synové,
postavili mne, ať vinohrady hlídám.#n : udělali mě strážkyní (“hlídající”) na vinicích
Vlastní vinohrad jsem neuhlídala.
7Miláčku můj,#3,1nn; h.: Ty, kterého miluje (srv. Sd 14,16; 1S 1,5) má duše; srv. Nu 30,3nn; 1S 23,20; Za 11,8 pověz,#h.: + mi kde je tvá pastvina,#h.: kde paseš
kde přes poledne dáváš ležet stádu?
Vždyť proč mám stát jak zastřená#tj. buďto zahalená závojem kvůli smutku, nečistotě či hanbě (mohla by být považována za prostitutku), n. potřebuje být anonymní. (Vul, Pš a Symm překládají, jako by v h. byla přehozena písmena: proč mám bloudit / toulat se.)
před stády tvých kamarádů?#h.: druhů; Ez 37,16
8Když to nevíš sama,#LXX, Vul: Jestliže sebe neznáš; i h. lze tak chápat
ženo mnoha krás,#h.: ty nejkrásnější z žen; upraveno kvůli rýmu (též 5,9; 6,1), který tu kompenzuje jiné básnické prostředky (srv. 3,2p).
vyjdi si po stopách stáda#tj. stádo bravu – ovcí a/nebo koz
a kozičky své pas
před#n.: u… příbytky pastevců.
9Jako klisna#[Šlechtěné zvíře s ladným tělem a moudrýma očima – přirovnání vhodné a tehdy nikoli nezvyklé. (Tím spíše, že k těžké práci býval užíván spíše skot či osli. Podobně vychvaluje Theokritos trojskou Helenu.) Koncovka tohoto výrazu zní ve standardní h. jako “má klisna” (LXX, Vul, Pš), ale nejspíš jde o archaický genitiv.] mezi hřebci#výraz rekeb má široký význam: vůz (Ex 14,6) / vozba (Gn 50,9) / koně k vozu (2S 8,4) / vozataj (2S 10,18). Zde nejspíš koně. [Jedna klisna mohla pobláznit celé spřežení královských ořů.] faraona
připadáš mi,#h.: připodobnil jsem tě; (Pl 2,13) lásko#h.: družko; n.(v lyrice): miláčku (v. 15; 2,2.10.13; 4,1.7; 5,2; 6,4; srv. Jr 3,1) má.
10Po líci se ti vinou#h.: Líce tvé jsou rozkošné, (ale využito k dokreslení významu následujícího slova); 5,13 pramínky,#v. 11; h.: s řadami / řetězci, obv.: hrdličky (tak LXX, Vul). Není jasné, zda se míní vlasy, nebo nějaká ozdoba.
korále tvou šíji vroubí.
11Pramínky zlaté uděláme ti,
v nich stříbro jako kapičky.#h.: s tečkami stříbra. Co jsou “tečky”, není jasné. Přívěsky ve tvaru kapek n. korálků? Drobné nálitky?
12Dokud král u sebe#[Výraz ozn. okrouhlé místo, obv. tabuli ke stolování, resp. ležení prostřené okolo stolu, přen. i stolující společnost či družinu vůbec. Též soukromí. Snad se může vztahovat i na soukromí milenců.] si hoví,
můj nard#4,13n; Mk 14,3; [Vonná mast dovážená z Indie. Z kořene himalájské rostliny Nardostachys jatamansi (nard pravý či nardovník jatamanský). Její intenzivní vůně bývala spojována s erotikou.] vůni vydává.
13Voničkou#[Váček (Gn 42,35) se zrnky vonné pryskyřice, nošený pod krkem nebo volně mezi ňadry.] myrhy#[Z jižní Arábie, Etiopie nebo z Indie dovážená zlatohnědá pryskyřice z kůry keře Balsamodendron myrrha. Mohla být kapalná (Ex 30,23) nebo tuhá. Mísila se i s tukem, a když pak zvolna roztávala na těle (někdy přes noc), šířila okolo ženy přitažlivou vůni (Est 2,12; Př 7,17).]; Ž 45,9; Mt 2,11; J 19,39 je mi můj milý,
v mých prsech když spočívá.#h.: přenocuje mezi mými prsy; (jako váček s myrhou)
14Keříkem henny#4,13; 7,12; [V Izraeli rostoucí keřík Lawsonia inermis s trsy bledých, velmi vonných kvítků (toto květenství se zde míní “keříkem”, h.: hrozen), které se vkládají do vlasů, do podpaží nebo se z nich vyrábějí parfémy. Lístky a kůra slouží k barvení, typicky k ozdobným ornamentům na těle. Henna ženě pečuje o vlasy, dodává vůni a krášlí tělo.] je mi můj milý
na vinicích v Éngedí.#[Oáza s vodopády, jezírky a hustou vegetací v rozsedlině skal uprostřed rozpálené pustiny Mrtvého moře.]; Ez 47,10p
15Jak#h.: Hle, ty (tj. jsi) jsi krásná, lásko má,
jak jsi krásná.
Oči#[Oči bývaly (a někde dosud jsou) na ženě nejsnáze přístupné obdivu. Jako holoubci bělostné, ladného tvaru (příp. konturované) a (což je důležité pro duchovní výklad): čisté.]; 2,14p máš jako holoubky.
16Jak#h.: Hle, ty (tj. jsi) jsi krásný, můj milý,
jak#h.: a (navíc) / i; n.: ó / ach hezounký#n.: líbezný / okouzlující jsi!
Naše lože#[svatební nebo s baldachýnem] prostírá se v zeleni.#[Bujná, sytá a svěží zeleň trávy a zejména listí keřů a stromů. LXX: milý “zastiňuje” lože; Vul.: lože je “ozdobeno květy”]
17Dům náš cedrové trámy,#n.: stěny z dřevěných klád / prken; 2Pa 3,7
hřeben#tj. buď hlavní trám n. krokve (jejichž vazbou vzniká krov) cypřišový.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů