Žalmy 51
CSP

Žalmy 51

51
Smiluj se nade mnou, Bože
1Pro vedoucího chval. Davidův žalm.#[Ze 7 kajících žalmů (6,1p) se v liturgii tento objevuje nejčastěji (zvl. v. 17)] 2Když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Batšebě.
3Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství!#LXX, Vul: podle množství svého milosrdenství; 25,7! Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení! 4Dokonale#K: Rozmnožením; Q: Rozmnož (i jinde používáno volně pro zintenzivnění významu slsa: velmi / velký – Gn 21,20; Dt 8,13; 1S 26,21) mě umyj#v. 9; Jr 2,22; 4,14; (dosl. je slso používáno nikoliv pro mytí, ale pro praní – Nu 19,7n.19); Iz 1,16v od mého provinění a od mého hříchu#[stejné tři výrazy vyjadřující různé stránky hříchu jsou použity v Ex 34,7] mě očisti.#Př 20,9; Jr 33,8; Ez 36,25 5Já svá přestoupení#LXX, Vul: sg. uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. 6Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud.#LXX, Vul: zvítězíš, když budeš souzen; Ř 3,4 7Hle, byl jsem zplozen v nepravosti,#LXX, Vul: pl. matka mě počala v hříchu.#LXX, Vul: pl.; srv. 58,4; Gn 8,21 8Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti#h.: pravdě (15,2) ve skrytých místech a vskrytu mi dáváš poznat moudrost.#111,10; n.: v pravdě o tom, co je skryté; dej mi poznat moudrost o skrytých věcech; 9Očisti mě od hříchu yzopem, a budu čistý, umyj mě, a budu nad sníh bělejší. 10Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, kterés zdeptal. 11Skryj svou tvář#[“skrýt tvář” obv. vyjadřuje odejmutí něčí přízně (srv. 13,2!; 27,9; 30,8), zde však vyjadřuje prosbu, aby Bůh již nehleděl na jeho hříchy]; ::90,8; srv. Jr 16,17 před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. 12Stvoř mi čisté srdce, ó Bože! Obnov v mém nitru pevného ducha! 13Neodvrhuj mě od své tváře,#n : od sebe / ze své přítomnosti; srv. 140,14 svého svatého Ducha#Tato dvojí prosba je vlastně jedna – srv. 139,7 a Ez 39,29. Viz i 1S 16,1.14 a 2S 7,15. Výraz “svatý Duch” se v StS vyskytuje pouze zde a v Iz 63,10n (oproti častému Duch Hospodinův – Sd 3,10; 1S 16,13n; aj.). mi#h.: ode mě neber! 14Vrať mi veselí ze své spásy a upevni#vazba je použita dle Gn 27,37!; h. slso se užívá též v souvislosti se vzkládáním rukou (Nu 8,10; 27,18), i jinak (podepřít – Ž 3,6; Iz 59,16) ve mně šlechetného#LXX, Vul: vladařského – viz i 110,3 ducha.#n.: podepři mě ochotným duchem; [tak, abych s radostí a spontánně poslouchal Boží příkazy]; 15Budu vyučovat vzpurníky tvým cestám#[“cestami” jsou mnohdy myšleny Boží příkazy, resp. způsob života (18,22; 25,4.8n; Dt 8,6), ale zde je asi řeč o Božím “způsobu” – milosrdenství, které vede ku pokání; srv. Ř 2,4]; srv. L 22,32 a hříšníci se navrátí k tobě. 16Uchraň#h.: Vysvoboď; 39,9 mě před proléváním krve,#[resp. od viny, kterou krveprolití působí; Ez 33,8]; srv. 2S 11,17 a 12,9 Bože! Bože, má spáso, můj jazyk jásá nad tvou spravedlností. 17Panovníku, otevři#Ez 3,27; [rty byly zavřené nikoliv pro fyzickou neschopnost mluvit (L 1,20.64; Mk 7,34), ale hanbou způsobenou nepravostí (Gn 44,16; Ez 16,63; Mt 22,12; Ř 3,19)] mé rty, má ústa budou zvěstovat#n.: ať má ústa zvěstují; 22,32 tvou chválu.#n.: tvé chvályhodné skutky; 9,15; 34,2p; 40,4; 71,8! 18Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil;#LXX, Vul: Kdybys chtěl oběť, byl bych ji dal po zápalné oběti netoužíš. 19Oběť Bohu#n.:+ milá / přijatelná; Ř 12,1 je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš#LXX, Vul: Bůh nepohrdá; 22,25 zkroušeným#h.: zlomeným; 147,3; Iz 61,1 a pokořeným#n.: zkrušeným; 10,10; 38,9 srdcem. 20Ve své přízni prokaž dobro Sijónu,#69,36; Iz 51,3; LXX, Vul: + Hospodine vybuduj jeruzalémské hradby! 21Pak se ti zalíbí spravedlivé oběti, zápalné oběti i celopaly. Tehdy budou obětovat býčky na tvém oltáři.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad

Povzbuzujeme a vyzýváme vás ke každodennímu hledání blízkého vztahu s Bohem.


YouVersion má soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů.