Žalmy 50
CSP

Žalmy 50

50
Bůh se zaskvěl
1Žalm Asafův.#n.: pro Asafa. Dáváme však přednost pochopení “Asafův” analogicky k “Davidův”. Další Asafovy žalmy viz 73–83. K Asafovi viz i 2Pa 29,30
Bůh, Bůh#LXX, Vul: Bůh bohů Hospodin promluvil a volá zemi od východu slunce až po západ. 2Bůh se zaskvěl ze Sijónu, místa dokonalé krásy.#48,3; Pl 2,15; srv. Ez 28,12 3Náš Bůh přichází#LXX, Vul: + zjevně; 96,13 a nebude mlčet. Před ním stravující oheň, kolem něj to hrozně běsní.#Abk 3,3–5 4Povolává nebesa shůry, povolává i zemi, aby soudil svůj lid. 5Shromážděte mi#n.: ke mně mé věrné, ty, kteří při oběti uzavřeli mou#LXX, Vul, Pš: jeho smlouvu. 6Nebesa zvěstují jeho spravedlnost, vždyť Bůh je soudce! Sela.
7Slyš, můj lide, budu mluvit, Izraeli. Svědčím proti tobě.#LXX, Vul: Dosvědčuji ti, že… Jsem Bůh, tvůj Bůh! 8Nekárám tě kvůli tvým obětem. I tvé zápaly jsou stále přede mnou. 9Nevezmu si býčka#LXX, Vul: býčky; 69,32 z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. 10Vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisíci#[číslovka je zde použita obrazně ve smyslu: na mnoha]; srv. 3,7; Dt 32,30; Mi 6,7 horách.#LXX, Vul: dobytek a býci na horách (h. ’elep̱ znamená jednak “býk”, jednak “tisíc”) 11Vím o každém horském#LXX, Vul, Pš, Tg: nebeském ptáku,#n.: ptáku na horách u#h.: se …; dle stejné paralely slov v Jb 15,9 lze chápat: znám (tj. je v mé mysli – srv. 9,35p)je i polní havěť.#n.: to, co se hýbe na poli; LXX, Vul: polní krása (h. zîv místo TM: zîz); 80,14 12Kdybych měl hlad, neřeknu ti to; vždyť mně patří celý svět a vše, co je na něm. 13Což jím maso býků? Což piji krev kozlů? 14Obětuj Bohu oběť díků, plň své sliby Nejvyššímu!#7,18!; 116,17n 15Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat.
16Ale ničemovi Bůh říká: Proč si odříkáváš má ustanovení? Proč si bereš do úst mou smlouvu, 17když nenávidíš kázeň a když jsi má slova hodil za hlavu?#h.: sebe 18Když vidíš zloděje, máš v něm zalíbení#LXX: běžíš k němu / Vul, Pš, Tg: s ním. Tohoto znění se drží většina překladů a svůj podíl máš s cizoložníky. 19Svá ústa propůjčuješ zlu#h.: jsi poslal se zlem; 10,7; 15,3 a tvůj jazyk se zaplétá se lstí. 20Posadíš#1,1; 119,23; [zjevně – se stejně smýšlejícími a jednajícími] se, mluvíš proti svému bratru,#[to může být obecně spoluobčan anebo (s ohledem na v. 20b) i dosl. bratr (Jr 9,3n; Mi 7,6; Mt 10,21)] haníš#h.: dáváš poskvrnu syna své matky. 21Takto jsi jednal a jsem mlčel.#n.: mám mlčet? (srv. v. 3); Iz 42,14; 57,11v Představoval sis,#LXX, Vul, Pš: + neoprávněně že jsem#před určitým slovesem – “jsem” je v TM vázaný inf. (hEjót), který má zřejmě slovesu přidat zdůraznění – tedy: “jsem zrovna” jako ty. Kárám tě a předložím ti to#tj. svoji při / obžalobu vůči tobě před oči. 22Pochopte to, vy, kdo na Boha zapomínáte,#[zde je takto vyjádřena lhostejnost k Božím ustanovením]; 9,18!; 78,11; Jb 8,13; Iz 51,13 abych vás nerozsápal a nebylo by, kdo by vás vysvobodil. 23Ten, kdo obětuje oběť díků, ten mě oslaví. Kdo napraví#h.: připraví svou cestu,#39,2; n : jednání – 2Pa 13,22; Jr 4,18; 22,21p; Ez 36,17 tomu#LXX, Vul: oslaví – a v tom je cesta, na které mu ukážu Boží spásu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad