Žalmy 52
CSP

Žalmy 52

52
Proč se chlubíš zlem
1Pro vedoucího chval. Davidův žalm -- meditace.
2Když přišel Dóeg Edómský a oznámil Saulovi:#h.: + a řekl mu; [samotné “a řekl” je takto na mnoha místech StS (v ČSP 123, Gn 22,7a) a plnilo to funkci uvozovek; zde však je ještě přidáno “mu”] David přišel do Achímelekova#LXX: Abimelechova domu.
3Proč#Tj. Jakým právem? Srv. 50,16; Iz 3,15; Jr 49,4 se chlubíš zlem, ty hrdino?#Míněno ironicky. Boží milosrdenství trvá každého dne.#n.: po celý den; n : stále; LXX, Vul: Jsi schopný páchat nepravost celý den. 4Tvůj jazyk vymýšlí zkázu, je ostrý jako břitva, páchá#n. (h. ptc. lze také chápat jako zpodstatnělý vokativ): pachateli (tak by to navazovalo na oslovení “hrdino”) záludnosti. 5Miluješ zlo více než dobro, klam víc než spravedlivou řeč. Sela. 6Miluješ každé sžírající slovo, jazyku klamný! 7Avšak#pro použití h. “také” ve smyslu “avšak” srv. 129,2; Gn 15,14; 29,30; 2S 2,7; Jr 7,11 Bůh tě navždy zničí:#h.: zboří; [slso vyjadřuje ničení domu (Sd 9,45; 2Kr 23,7), hradeb (Jr 52,14) či oltáře (Dt 7,5); obrazně je též užito v Jb 19,10]; [čtyři obrazy ničení v tomto v. vyjadřují úděl podvodníka] Popadne#h.: shrne (Př 6,27. Iz 30,14); [snad zdůrazněna náhlost děje] tě, vyrve tě ze stanu a vykoření tě ze země živých. Sela.
8Spravedliví to uvidí#n : zažijí (srv. 37,34; 69,33) a pojme je bázeň. Ale jemu se budou vysmívat:#[nejedná se o škodolibou radost (ta je výslovně odsouzena – Př 24,17), ale o radost spravedlivých, protože jejich Bůh spravedlivě jednal (v. 11) a odplatil (srv. 62,13; Sd 1,7; Př 20,22; 2S 3,39; Jr 25,14)] 9Hle, muž, který nepokládal Boha za svou záštitu.#27,1; LXX, Vul: svého pomocníka Spoléhal na své velké bohatství, nabýval moci skrze rozsévání zkázy.
10Ale já jsem jako zelená#Oz 14,9; LXX, Vul: velmi plodná oliva#1,3; Jr 11,16; Oz 14,7; [Oliva byla stále zelený strom dosahující až deseti metrů, jeden z nejhodnotnějších v oblasti. Jeho pěstování byl pomalý, ale dlouhodobě výhodný proces – přinášel plody po stovky let] v Božím domě;#[Jelikož na chrámovém nádvoří se olivy nepěstovaly, je zřejmé, že v Božím domě je David a právě to ho činí podobným olivě] spoléhám na Boží milosrdenství navěky a navždy. 11Navěky ti budu vzdávat chválu, protože jsi jednal. A budu vzhlížet#h.: očekávat …; 25,5 ke tvému jménu, neboť je dobré vůči tvým věrným.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad