Jeremiáš 30
CSP

Jeremiáš 30

30
Hospodin změní úděl Izraele
1Slovo, které se stalo k Jeremjášovi od Hospodina: 2Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Zapiš si do knihy všechna slova, která jsem k tobě promluvil, 3protože hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy změním úděl svého izraelského a judského lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům a budou ji vlastnit.
4Toto jsou slova, která promluvil Hospodin o Izraeli a o Judovi. 5Ano, toto praví Hospodin: Slyšeli jsme#[asi neuvozený citát lidu]; var.: jste; jsem křik hrůzy.#h.: hlas třesení; 1S 14,15 Všude je jen strach, a ne pokoj. 6Jen se ptejte a dívejte,#n.: zjistěte; 1S 14,38 jestli rodí muž!#n.: může chlap rodit Proč vidím, že všichni muži mají ruce na bedrech jako rodička a zbledly#h.: se změnily v bledost všechny tváře? 7Běda, neboť veliký je tento den, není#10,6; 1S 21,10; n.: mu podobný žádný jako on; pro Jákoba je to čas soužení, ale bude z něho zachráněn. 8I stane se v onen den, je výrok Hospodina zástupů, že zlomím jeho jho na jejich#dle TM; LXX; Vul: tvé; var: jeho šíji, jejich#dle TM; LXX; Vul: tvé; var: jeho pouta zpřetrhám a cizinci je#dle TM; LXX: tě; var: ho už nebudou zotročovat. 9Budou sloužit Hospodinu, svému Bohu, a svému králi Davidovi, kterého jim ustanovím.#n.: vzbudím; 23,5; Am 9,11
10A ty se neboj, můj otroku Jákobe, je Hospodinův výrok, neděs se, Izraeli, protože hle, zachráním tě z dalekých končin#h.: dálky a tvé potomstvo ze země jejich zajetí. Jákob se navrátí a bude mít klid, bude bezstarostný a nikdo ho nevyděsí. 11Vždyť já jsem s tebou, je Hospodinův výrok, abych tě zachránil, protože úplně zničím všechny národy, mezi které jsem tě rozptýlil. Pouze tebe nezničím úplně, ale napravím tě podle práva; jistě tě nenechám bez trestu.
12Ano, toto praví Hospodin: Nevyléčitelná je tvoje zlomenina, těžká je tvoje rána. 13Není, kdo by vedl tvou právní při, není pro tebe uzdravení vředu ani zacelení rány.#dle jiného členění než TM; n.: … při pro uzdravení vředu, nejsou pro tebe léky k zacelení; ; 46,11 14Všichni tvoji milenci na tebe zapomněli, nevyhledávají tě, protože jsem tě ranil ranou nepřítele, krutou kázní za množství tvých vin; tvých hříchů bylo bezpočtu. 15Co naříkáš#h.: křičíš; exp.: řveš nad svou zlomeninou? Tvá#n.: zlomeninou, že tvá … bolest je nevyléčitelná. Provedl jsem ti to za množství tvých vin a protože tvých hříchů bylo bezpočtu. 16Ale#obv. h.: proto, zde = ale; srv.16,14; Oz 2,16 všichni, kteří tě požírají, budou pozřeni a všichni tvoji utlačovatelé, úplně všichni, půjdou do zajetí; ti, kteří tě plení, budou vypleněni a všechny, kdo na tobě kořistí, vydám za kořist.#[tři sl. hříčky zdůrazňují zásadu zákona odplaty; srv. 25,14; 27,4] 17Vždyť ti přivedu uzdravení a ze tvých ran tě vyléčím, je Hospodinův výrok, protože#n.: ačkoliv tě nazvali Zapuzenou: To je Sijón, nikdo ho nevyhledává.#n.: se o něj nestará / nezajímá; Ž 142,5
18Toto praví Hospodin: Hle, změním úděl stanů Jákobových#n : izraelského společenství; Mal 2,12 a slituji se nad jeho příbytky; město bude zbudováno na svých ruinách#49,2; h. tel, [tj. místo, kde se vrší (proto také potom přeneseně: kopec) jedna vrstva (dřívějšího zničeného města) na druhou; srv. dnešní místní názvy – např. Tel Aviv] a palác bude stát na svém místě.#h.: podle svého práva, tj. určení; 1S 27,11 19Bude odtamtud zaznívat#h.: vycházet píseň díků a hlas radujících se. Rozmnožím je a nebude jich ubývat; způsobím, že budou vážení a nebudou bezvýznamní. 20Jeho synové budou#tj. + mít privilegia jako za dávnověku a jeho shromáždění bude trvale přede mnou; všechny jeho utiskovatele navštívím s trestem. 21Stane se, že jeho vznešený bude pocházet z něho samotného i jeho vládce vyjde z jeho středu. Přivedu ho blíž a přiblíží se ke mně. Vždyť kdo by nasadil#n.: riskoval svůj život,#h.: kdo je ten, který dal do zástavy své srdce aby se ke mně přiblížil? je Hospodinův výrok. 22Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.#24,7; 31,1
23Hle, spustila se Hospodinova vichřice hněvu, vířivý vichr. Bude vířit na hlavě ničemů. 24Hospodinův planoucí hněv se neodvrátí, dokud nevykoná a nenaplní plány jeho srdce. V posledních dnech tomu porozumíte.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad