Jeremiáš 31
CSP

Jeremiáš 31

31
Naděje obnovení Izraele
1V onen čas, je Hospodinův výrok, budu Bohem všech izraelských čeledí a oni budou mým lidem.
2Toto praví Hospodin: Lid, který přežil meč,#n.: unikl meči; 42,17; [tj. pozůstatek lidu sev. Izraele, který nebyl zabit při dobytí r. 722 př. Kr. a nezemřel v exilu] našel v pustině milost, Izrael vešel#h. inf.; n.: vcházel / vejde do svého odpočinutí.#n.: když Izrael chodil, aby došel svého odpočinutí; 6,16; Dt 12,9v; 3Zpovzdálí#n.: V daleké končině – 30,10; 51,50; Iz 5,26; Odedávna – Iz 22,11 se mi#var.: mu ukázal Hospodin a řekl: Miluji#n.: Zamiloval jsem si; Dt 4,37; Iz 43,4; Mal 1,2 tě věčnou láskou, proto ti stále zachovávám milosrdenství.#n.: jsem ti tak dlouho zachoval m.; Ž 36,11 / tě táhnu svým milosrdenstvím; Oz 11,4 4Znovu tě vystavím a zbuduji, panno izraelská. Znovu se ozdobíš svými tamburínami a vyjdeš s tancem s těmi, kdo se radují. 5Znovu budeš sázet vinice na samařských horách. Sadaři je vysadí a budou je i užívat. 6Neboť nastane den, kdy strážci na Efrajimském pohoří zvolají: Vstaňte a vystupme na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.
7Neboť toto praví Hospodin: Volejte s radostí nad Jákobem, křičte nad předním#h.: v hlavě; srv. Mi 4,1; Ez 27,22 z národů. Zvěstujte, chvalte a říkejte: Hospodin zachránil#dle LXX; TM: Hospodine, zachraň; 1S 4,3!; Ž 3,8; Iz 25,9 svůj lid, ostatek Izraele. 8Hle, přivedu je ze severní země, shromáždím je z nejvzdálenějších částí země. Mezi nimi slepého a chromého, těhotnou spolu s rodičkou; navrátí se zpět jako velké shromáždění. 9Přijdou s pláčem a přivedu je s úpěnlivými prosbami. Uvedu je k potokům plným vody přímou cestou, na níž neklopýtnou, protože jsem se stal Izraeli otcem, Efrajim#[nejsilnější kmen sev. Izraele, synekdochou je tak vyjádřen celý Izrael] je můj prvorozený.
10Národy, slyšte Hospodinovo slovo a oznamte je na vzdálených ostrovech; říkejte: Ten, který rozptýlil Izrael, ho shromáždí a bude ho střežit jako pastýř své stádo. 11Vždyť Hospodin vyplatil Jákoba, vykoupil ho z ruky silnějšího nežli on. 12Přijdou a budou radostně volat na sijónské výšině. Budou zářit nad Hospodinovou dobrotou, nad obilím,#n.: Budou proudit k Hospodinově dobrotě, za obilím novým vínem a olejem, nad mláďaty bravu a skotu. Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada a nebudou už déle strádat. 13Tehdy se bude panna radovat tancem spolu s mládenci i starci. Změním jejich smuteční obřady v jásot, potěším je a místo jejich žalu jim dám radost. 14Duši kněží napojím tukem#tj. hojností; Jb 36,16; Ž 73,4p; Lv 1,16; 7,23–25 a můj lid se nasytí mojí dobrotou, je Hospodinův výrok.
15Toto praví Hospodin: Slyš!#h.: Hlas; srv. 25,36; 48,3 V Rámě je slyšet bědování a hořký pláč. Ráchel oplakává své syny. Nechce se dát potěšit kvůli svým synům, protože nejsou.
16Toto praví Hospodin: Zdrž svůj hlas od pláče a své oči od slz, protože je mzda za tvou práci, je Hospodinův výrok: Navrátí se z nepřátelské země. 17Je naděje pro tvoji budoucnost,#29,11; Př 23,18; Pl 3,29; Za 9,12; n.: tvoje potomstvo; srv. Ž 37,37.38; 109,13 je Hospodinův výrok; synové se navrátí zpět na své území.
18Zřetelně jsem slyšel, jak nad sebou Efrajim#[nejsilnější kmen sev. Izraele, synekdochou je tak vyjádřen celý Izrael] naříká:#n.: potřásá hlavou na znamení lítosti – srv. 18,16; 22,10 Káral jsi mě a dal jsem se pokárat jako nezkrocené#[tj. které nikdy nenosilo jho; 2,20; srv. Oz 4,16; 10,11] tele. Přiveď mě zpět a navrátím se, protože ty, Hospodine, jsi můj Bůh. 19Po svém navrácení toho lituji,#slsa ve v. jsou v pf. potom, co jsem dosáhl poznání, se biju v prsa.#h.: bedra; Ez 31,17; L 18,13 Stydím se a jsem zahanben, protože nosím potupu svého mládí. 20Je Efrajim mým drahým synem? Je dítětem, v němž mám potěšení? Vždyť pokaždé, když proti němu mluvím, na něj stále pamatuji. Proto je mé nitro kvůli němu rozrušeno; jistě se nad ním slituji, je Hospodinův výrok.
21Postav si patníky, udělej si ukazatele a zamysli#h.: učiň své srdce k se nad silnicí, nad cestou, po které jsi chodila. Navrať se, panno izraelská, navrať se do těchto svých měst. 22Dokdy se budeš toulat sem a tam, odpadlá dcero? Vždyť Hospodin stvořil#n.: stvoří; srv. Nu 16,30; Gn 1,1; Iz 65,17 na zemi novou věc: Žena bude kroužit kolem muže.#n.: chránit muže;
23Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Až změním jejich úděl, znovu budou v judské zemi a v jejích městech říkat tato slova: Požehnej ti Hospodin, příbytku spravedlnosti, horo svatá. 24V Judsku i ve všech jeho městech budou bydlet pospolu#[stavba věty je komplikovaná]; h.: Budou bydlet v ní, Juda a všechna jeho města, spolu s …; zemědělci i ti, kdo putují se stádem. 25Vždyť napojím vyčerpanou duši a každou ochablou duši naplním. 26Nato jsem se probudil a rozhlédl; můj spánek mi byl příjemný.
27Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy oseji dům izraelský i dům judský semenem lidským i semenem zvířecím. 28Stane se, že tak, jako jsem nad nimi bděl, aby byli vyvráceni, zničeni, pobořeni, vyhubeni a aby jim bylo zlo učiněno, tak nad nimi budu bdít, aby byli zbudováni a zasazeni, je Hospodinův výrok. 29V oněch dnech už nebudou říkat: Otcové jedli trpké hrozny a synům trnou#h.: jsou otupeny / necitlivé (Kaz 10,10); Dt 24,16; Ez 18,2nn; Pl 5,7 zuby, 30ale každý zemře za svou vinu. Každému člověku, který jí trpké hrozny, budou trnout jeho zuby.
31Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. 32Ne jako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku,#tj. vyvolil; srv. Iz 8,11; 45,1 abych je vyvedl z egyptské země -- smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich Pánem, je Hospodinův výrok, 33ale toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je Hospodinův výrok: Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. 34Nebudou již učit jeden druhého#(chápáno dle obv. h. vazby – srv. 23,35; Gn 11,3; Iz 41,6); n.: každý svého souseda (Ex 11,2) / bližního (Jr 34,17) ani každý svého bratra slovy: Poznejte Hospodina! Protože mě budou znát všichni, od nejmenšího do největšího,#n : nejprostšího po nejvýše postaveného; 5,4.5; 8,10; 16,6; srv. Př 25,6; Est 1,5; Jb 3,19; Jon 3,5; Sk 26,22; Zj 19,5 je Hospodinův výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu.
35Toto praví Hospodin, který dává slunce za světlo ve dne, který ustanovuje#h.: ustanovení (měsíce …) měsíc a hvězdy za světlo v noci, který vzdouvá moře, až jeho vlny burácejí -- jeho jméno je Hospodin zástupů: 36Jestliže ode mne ustoupí#tj. přestanou platit (přírodní zákony); 33,25.26; Iz 54,10 tato ustanovení, je Hospodinův výrok, pak také potomstvo Izraele přede mnou přestane být národem po všechny dny.
37Toto praví Hospodin: Jestliže budou změřena nebesa nahoře a prozkoumány základy země dole, také já zavrhnu celé potomstvo Izraele za všechno, co páchali, je Hospodinův výrok.
38Hle, přicházejí#text K nedává smysl; Q doplňuje podle ustálené vazby (vv. 27.31) dny, je Hospodinův výrok, kdy bude toto město znovu vybudováno Hospodinu, od věže Chananeel až po Rohovou bránu. 39A měřicí šňůra#text K nedává smysl; Q doplňuje podle ustálené vazby (vv. 27.31) půjde dál naproti ní#n.: přímo na kopec Garéb a obrátí se ke Goje. 40Celé údolí#[prav. Hinómovo údolí; i toto znesvěcené místo bude svaté; srv. 7,31n; 32,35] mrtvol a popela a všechna pole až k potoku Kidrónu, až na roh Koňské brány na východě budou svaté Hospodinu. Nikdy#h.: navěky; Ž 31,2! už nebudou vyvráceny#n.: vykořeněny / vytrhány; Am 9,15 ani zbořeny.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad