Jeremiáš 29
CSP

Jeremiáš 29

29
Jeremjášův dopis vyhnancům
1Toto jsou slova dopisu, který prorok Jeremjáš poslal z Jeruzaléma zbytku starších mezi vyhnanci, kněžím, prorokům a všemu lidu, který Nebúkadnesar odvedl z Jeruzaléma do Babylona. 2(To bylo po vyjití krále Jekonjáše, královny, dvorních úředníků, judských a jeruzalémských knížat, řemeslníků a kovářů z Jeruzaléma.) 3Poslal jej prostřednictvím#h.: rukou Eleásy, syna Šáfanova, a Gemarjáše, syna Chilkijášova, které poslal judský král Sidkijáš k babylonskému králi Nebúkadnesarovi do Babylona:
4Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem odvedl#(náhlá změna osob); srv. v. 20; 5,19p; Na 3,6; [zde a ve v. 14 je H. viděn jako ten, který je odvedl do zajetí – jako počáteční původce a Nebúk. jako jeho služebník (25,9)] z Jeruzaléma do Babylona: 5Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 6Berte si ženy a ploďte syny i dcery. Berte pro své syny ženy a své dcery vydávejte za muže, aby rodily syny i dcery; množte se tam a ať vás neubývá.#h.: není málo / neumenšujte se; 30,19; ::Ž 107,39 7Hledejte pokoj#n : Usilujte o blaho / zdar; 38,4; Dt 23,7; Ezd 9,12; srv. Ž 38,21; 122,9 města, do kterého jsem vás odvedl a modlete se za něj k Hospodinu, protože v jeho pokoji budete mít pokoj.
8Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Ať vás nepodvádějí vaši proroci, kteří jsou uprostřed vás, ani vaši věštci. Neposlouchejte sny, které míváte.#h.: vaše sny, které sníváte; var.: jejich sny, které mívají; 9Vždyť vám v mém jménu prorokují klam. Neposlal jsem je, je Hospodinův výrok.
10Neboť toto praví Hospodin: Až se pro Babylon naplní sedmdesát let, postarám se o vás#h.: navštívím vás; v. 32; 23,2; 27,8.22! a naplním na vás své dobré slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. 11Vždyť já znám úmysly,#n.: myšlenky / plány; Mi 4,12 které s vámi zamýšlím,#n : mám; 2S 14,14p – pouze na těchto dvou místech je tato vazba použita o pozitivních plánech, jinak negativně (18,11; 49,20; 50,45) je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji#h.: pokoje; n : aby se vám dařilo; Ž 85,9 a ne o zlu, abych vám dal#h.: dát vám budoucnost a naději. 12Když mě budete volat, půjdete a budete se ke mně#h.: A budete …; n.: Volejte mě, přijďte a modlete se ke mně a modlit, vyslyším vás.#h.: budu slyšet k vám; 11,11 13Když mě budete hledat,#h.: A budete …; n.: Hledejte mě a; 50,4; Dt 4,29; Oz 5,6; Mt 7,13 naleznete , pokud mě budete hledat celým svým srdcem. 14Dám se vám nalézt, je Hospodinův výrok. Změním váš úděl a shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás zahnal, je Hospodinův výrok, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás odvedl.
15Řekli jste: Hospodin nám ustanovil v Babyloně proroky. 16Avšak toto praví Hospodin o králi, který sedí na Davidově trůnu, a o všem lidu, který bydlí v tomto městě, o vašich bratřích, kteří s vámi neodešli do vyhnanství. 17Toto praví Hospodin zástupů: Hle, posílám proti nim meč, hlad a mor a vydám je jako shnilé#n.: popraskané / odporné; srv. 5,30; 23,14; HL fíky, tak špatné, že se nedají jíst. 18Budu je stíhat mečem, hladem a morem, učiním je úděsem pro všechna království země, prokletím, předmětem hrůzy a úžasu a potupou mezi všemi národy, kam jsem je zahnal. 19Za to, že neposlouchali má slova, je Hospodinův výrok, když jsem jim stále znovu posílal své otroky proroky, ale neposlouchali, je Hospodinův výrok. 20Proto vy všichni vyhnanci, které jsem poslal#(náhlé změny 1. x 3. osoby); srv. v. 4 pryč z Jeruzaléma do Babylona, slyšte Hospodinovo slovo:
21Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kólajášovu, a o Sidkijášovi,#[Tento Achab a Sidkijáš byli dva falešní proroci; nezaměnit se dvěma známými králi] synu Maasejášovu, kteří vám v mém jménu prorokují klam: Hle, dávám je do ruky babylonského krále Nebúkadnesara; zabije je před vašima očima. 22Od nich vzejde#n.: Jejich příklad bude vzat jako kletba používaná mezi#h.: pro … všemi judskými vyhnanci, kteří jsou v Babylonu: ti Hospodin učiní to, co Sidkijášovi a Achabovi, které babylonský král upražil#[v Babyloně obv. způsob popravy – srv. Da 3,6.19–21; h. sl. hříčka mezi slovy Kolajáš /qolajah/, upražil /qalam/ a kletba /qelalah/] na ohni, 23protože v Izraeli páchali hanebnost,#Gn 34,7; Sd 19,23n; 1S 25,25; 2S 13,12; Joz 7,15 cizoložili s ženami svých bližních a mluvili v mém jménu klamné slovo, které jsem jim nepřikázal. Já to vím a jsem toho svědkem, je Hospodinův výrok.
24K Šemajášovi Nechalamskému#[není jasné, jestli jde o rodinné či místní jméno, jelikož není použito v jiné souvislosti] promluv slovy: 25Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Protože jsi svým jménem#h.: ve svém jménu; tj. z vlastní iniciativy poslal dopisy#[ačkoliv je v h. použit pl., šlo asi o jeden dopis, kde pl. naznačuje rozšíření; srv. Iz 37,14] všemu lidu, který je v Jeruzalémě, knězi Sefanjášovi, synu Maasejášovu, i všem kněžím se slovy: 26Hospodin tě ustanovil knězem místo kněze Jójady, abys byl dohlížitelem#dle LXX, Pš, Tg; h.: aby byli dohlížitelé v Hospodinově domě nad každým potřeštěncem#n.: pomatencem; h.: mešuga; odtud: mišuge; [obecný pojem pro toho, kdo se chová iracionálně]; srv. 1S 21,16; 2 Kr 9,11; Oz 9,7; J 10,20 a nad tím, kdo vystupuje jako prorok,#srv. Př 13,7; 2S 13,5; 1S 18,10 abys ho dal do klády či do železného chomoutu. 27Proč jsi tedy nyní nenapomenul Jeremjáše Anatótského, který mezi vámi vystupuje jako prorok? 28Vždyť proto nám poslal do Babylona zprávu se slovy: Bude to trvat dlouho. Stavte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jezte jejich plody. 29Kněz#n.: Když … Jeremjášovi, stalo se Sefanjáš tento dopis přečetl proroku Jeremjášovi.#h.: do uší proroka J.; srv. 2,2
30Potom se stalo k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 31Pošli ke všem vyhnancům zprávu se slovy: Toto praví Hospodin o Šemajášovi Nechalamském: Protože vám prorokoval, ale já jsem ho neposlal, a vzbuzoval u vás doufání v klam, 32proto#[navazuje na “Protože” ve v. 25] takto praví Hospodin: Hle, navštívím Šemajáše Nechalamského a jeho potomstvo; nebude mít nikoho, kdo by žil uprostřed tohoto lidu, a neuvidí dobro, které svému lidu učiním, je Hospodinův výrok, protože naváděl ke vzpouře proti Hospodinu.#[chronologie vv. 24–32 je básnická (aposiopesis): a) Jeremjášův dopis vyhnancům (1–23); b) Šemajášův dopis Sefanjášovi (26–28); c) Sefanjáš čte dopis; d) Jeremjášův druhý dopis se soudem nad Šemajášem (25+31.32)]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad