Jeremiáš 28
CSP

Jeremiáš 28

28
Železné jařmo místo dřevěného
1Stalo se v tomtéž#h.: onom roce, na počátku kralování judského krále Sidkijáše, ve čtvrtém roce, v pátém měsíci, že mi prorok Chananjáš, syn Azúrův, který byl z Gibeónu, řekl v Hospodinově domě před očima#n : v přítomnosti; h.: k očím kněží a všeho lidu: 2Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jho babylonského krále. 3Za dva roky#n.: Během dvou let (h.: “Ještě dva roky dnů”); v. 11; srv. Gn 40,13; 1S 27,7 navrátím na toto místo všechny nádoby#27,16; n.: předměty Hospodinova domu, které vzal babylonský král Nebúkadnesar z tohoto místa a odnesl je do Babylona. 4I judského krále Jekonjáše, syna Jójakímova, a všechny judské vyhnance, kteří přišli do Babylona, navrátím na toto místo, je Hospodinův výrok,#srv. 27,22; [falešný prorok se dovolává stejné autority, jako pravý] protože zlomím jho babylonského krále. 5Prorok Jeremjáš řekl proroku Chananjášovi před očima#n : v přítomnosti; h.: k očím kněží a před očima#n : v přítomnosti; h.: k očím všeho lidu, který stál v Hospodinově domě. 6Prorok Jeremjáš řekl: Amen!#n.: Jistě; 11,5 tak Hospodin učiní! Hospodin naplní#29,10; 1Kr 8,20; Neh 9,8; h.: dá stát tvá slova, která jsi prorokoval o navrácení nádob Hospodinova domu a všech vyhnanců z Babylona na toto místo. 7Ovšem poslouchej nyní toto slovo, které řeknu tobě i všemu lidu.#h.: do uší tvých i do uší všeho lidu; 2,2; 29,29 8Proroci, kteří byli přede mnou a před tebou odedávna, prorokovali proti mnohým zemím a proti velkým královstvím o válce, zlu a moru. 9Když bude prorok prorokovat o pokoji, to, že tohoto proroka opravdu poslal Hospodin, se pozná podle naplnění#n.: uskutečnění; h.: přijití prorokova slova. 10Prorok Chananjáš vzal jho ze šíje proroka Jeremjáše a zlomil ho. 11Chananjáš řekl před očima#n : v přítomnosti; h.: k očím všeho lidu: Toto praví Hospodin: Takto za dva roky#v. 3 zlomím jho babylonského krále Nebúkadnesara ze šíje#n : na šíji všech národů. Nato šel prorok Jeremjáš svou cestou.
12Potom, co prorok Chananjáš zlomil jho ze šíje proroka Jeremjáše, stalo se k Jeremjášovi Hospodinovo slovo: 13Jdi a řekni Chananjášovi: Toto praví Hospodin: Zlomil jsi jho#viz 27,2 dřevěné, ale učiníš místo něho jho železné. 14Neboť toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Dal jsem na šíji všech těchto národů železné jho, aby otročili babylonskému králi Nebúkadnesarovi, a budou mu sloužit. Dal jsem mu i polní zvěř.#tj. všechno pod jeho kontrolu; srv. 27,6 15Potom prorok Jeremjáš řekl proroku Chananjášovi: Poslouchej, Chananjáši! Hospodin tě neposlal, ale ty vzbuzuješ u tohoto lidu doufání v klam. 16Proto toto praví Hospodin: Hle, odstraním#[v h. sl. hříčka u sloves: “neposlal” a “odstraním”; stejný kořen slova, pouze jiná konjugace] tě z povrchu země. Tento rok zemřeš, protože jsi naváděl ke vzpouře proti Hospodinu.#n.: jsi v odpadnutí mluvil o Hospodinu; 29,32; Dt 13,6 17V tomtéž roce, v sedmém měsíci, prorok Chananjáš zemřel.#[Jeremjášovo proroctví se tedy naplnilo do dvou měsíců; srv. 28,1]

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad