Židům 9
CSP
9
Pozemská a nebeská svatyně
1[Také] první smlouva měla ustanovení služby Bohu a pozemskou#ř.: světskou svatyni. 2Neboť byl zřízen#n.: připraven první stánek, ve kterém byl svícen, stůl a předložení chlebů; tomu se říká svatyně. 3Za druhou oponou byl stánek, kterému se říká nejsvětější svatyně. 4V něm byl#ř.: mající zlatý kadidlový oltář a schrána smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v níž#Ve schráně byly jen desky smlouvy; ostatní předměty byly vedle ní. byl zlatý džbán obsahující#ř.: mající manu, Áronova hůl, která rozkvetla, a desky smlouvy. 5Nad ní byli cherubové Slávy, zastiňující slitovnici.#ř. "prostředek / místo usmíření", název víka schrány; Ex 25,17p O těchto věcech teď není třeba jednotlivě mluvit.
6Když jsou tedy tyto věci takto připraveny, do prvního stánku vcházejí kněží stále a konají bohoslužebné úkony; 7avšak do druhého jen jednou za rok#Ex 30,10; [tj. v Den smíření (jom kippur), desátý den sedmého měsíce (Lv 16,29)] vchází sám velekněz, a to ne bez krve, kterou obětuje za sebe i za nevědomosti lidu.#tzn. hříchy lidu spáchané v nevědomosti 8Tím Duch Svatý ukazuje, že ještě není zjevná cesta do svatyně, dokud stojí první stánek, 9který je obrazem#ř.: podobenstvím přítomného času. Podle něho se přinášejí dary a oběti, které nemohou v jeho svědomí přivést k dokonalosti toho, kdo Bohu slouží; 10týkají se pouze pokrmů, nápojů a různých omývání,#ř. baptismos (srv. 6,2); Lv 11,25; Nu 19,13; Mk 7,4 což jsou jen tělesná#tzn. vnější; 7,16 ustanovení, uložená do času nápravy.
11Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra#ř.: budoucích (var.: nastalých) “dober” (pl.); 10,1 skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření, 12vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal#ř.: nalezl; (srv. Př 2,5p; Oz 12,9p; Mt 10,39) věčné vykoupení. 13Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné#ř.: ty, kteří se stali "obecnými" (= ztratili posvěcení) k čistotě těla, 14čím více krev Krista, který skrze věčného Ducha sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše#var.: vaše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu?#n.: !
15Proto je prostředníkem nové smlouvy, aby po jeho smrti, která nastala pro vykoupení z přestoupení spáchaných za první smlouvy, přijali zaslíbení věčného dědictví ti, kdo jsou povoláni.#n.: pozváni; 3,1; Mt 22,3–8; Zj 19,9 16Neboť kde je závěť,#ř. diathéké znamená "smlouva", ale také "závěť" je nutné, aby byla prokázána#ř.: přinesena smrt toho, kdo ji ustanovil, 17neboť závěť je platná jen po mrtvých, protože nikdy nemá platnost, dokud žije ten, kdo ji ustanovil. 18Proto ani první smlouva nebyla uzavřena bez krve. 19Neboť když Mojžíš pověděl všemu lidu každé nařízení podle Zákona, vzal krev telat [a kozlů] s vodou a se šarlatovou vlnou a s yzopem, pokropil samu knihu Zákona i všechen lid 20se slovy: Toto je "krev smlouvy, kterou vám přikázal Bůh". 21Také stánek a všechno nářadí pro službu Bohu pokropil krví stejným způsobem. 22A téměř všechno se podle Zákona očišťuje krví#ř.: v krvi a bez vylití krve není odpuštění.
Kristus jedinou obětí zrušil hříchy mnohých
23Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto. 24Neboť Kristus nevešel do svatyně udělané lidskýma rukama, která je předobrazem té pravé,#n.: svatých míst udělaných … jsou předobrazy těch pravých (ř. pl.); 8,2 nýbrž do samého nebe, aby se nyní za nás ukázal před Boží tváří. 25Nepřišel ani proto, aby častokrát obětoval sám sebe, jako velekněz každoročně vchází do svatyně s#ř.: v cizí krví, 26neboť by musel od založení světa častokrát trpět; nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť. 27A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, 28tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl#7,27; Iz 53,12; 1Pt 2,24 ("vynesl na dřevo kříže"); ř. anaferein je mj. technický termín pro přinášení oběti hříchy mnohých, podruhé se bez#n.: bez (souvislosti s) hříchem hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad