Židům 8
CSP
8
Nejvyšší kněz podle nové a lepší smlouvy
1To podstatné na tom,#n.: Souhrn toho co je řečeno, je toto: Máme takového velekněze, který usedl po pravici trůnu Majestátu v nebesích, 2je služebníkem#ř. leiturgos; 1,7; Ř 15,8v.16 svatyně a toho pravého stánku, který postavil Pán, a ne člověk. 3Každý velekněz bývá ustanovován k obětování#n.: přinášení – srv. 5,1 darů a obětí; proto je nutné, aby i on#ř.: tento měl něco, co by obětoval.#n.: přinesl 4Kdyby tedy byl ještě na zemi, ani by nebyl knězem, protože zde jsou ti, kteří přinášejí dary podle Zákona. 5Ti slouží náznaku#n.: příkladu; 9,23; 2Pt 2,6 a předobrazu#ř.: stínu; 10,1; Ko 2,17 nebeských věcí, jak bylo zjeveno Mojžíšovi,#n.: Mojžíš dostal pokyn (srv. 11,7; Mt 2,12.22; L 2,26) když měl#n.: se chystal stavět stánek; neboť říká: "Hleď, uděláš všechno podle vzoru, který ti byl ukázán na této hoře." 6Nyní však#n.: A tedy Ježíš dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena#ř.: uzákoněna na lepších zaslíbeních.
7Neboť kdyby ona první smlouva byla bez vady, nehledalo by se místo pro druhou. 8Neboť kárá svůj lid#ř.: je a říká: “Hle, přicházejí dny, praví Pán, kdy uzavřu s domem#ř.: a zřídím / dokončím pro dům … Izraele a s domem Judy smlouvu novou; 9ne podle smlouvy, kterou jsem uzavřel#ř.: učinil s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; nezůstali totiž v mé smlouvě, a já jsem je zanechal, praví Pán. 10Protože toto je smlouva, kterou uzavřu#ř.: smluvím (od "smlouva") s domem Izraele po oněch dnech, praví Pán: Dám jim své zákony do mysli a napíši jim je na srdce; a budu jim Bohem a oni mi budou lidem. 11A nikdo nebude učit svého spoluobčana#var.: bližního a nikdo svého bratra slovy:#ř.: říkaje "Poznej Pána", neboť mě budou znát#ř. eidenai zn. subjektivní (osobní) poznání všichni, od nejmenšího až do největšího z nich, 12protože se slituji nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy [a jejich nezákonnosti] již nikdy nevzpomenu.” 13Když mluví o "nové smlouvě", prohlašuje tu první za zastaralou. Co však zastarává či stárne, je blízko zániku.#ř.: zmizení; HL; srv. slso Jk 4,14

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad