Židům 10
CSP

Židům 10

10
1Poněvadž Zákon má pouhý stín budoucího dobra, ne samu podobu těch skutečností,#ř. pragma; 11,1 nemůže každoročně stejnými oběťmi, jež jsou stále přinášeny, nikdy učinit dokonalými ty, kdo s nimi přistupují. 2Což by nepřestali obětovat,#ř.: nepřestaly být obětovány / přinášeny kdyby ti, kdo Bohu slouží, již neměli žádné vědomí hříchu, když jsou jednou očištěni? 3Ale v těch obětech je každoročně připomínka hříchů, 4neboť je nemožné, aby krev býků a kozlů odstraňovala hříchy.
5Když tedy vchází do světa, praví: "Oběť a obětní dar jsi nechtěl, připravil jsi mi však tělo;#celý citát je z Ž 40,7–9 (LXX); h. text v Ž 40,7 zní: uši jsi mi otevřel 6nelíbily se ti celopaly a oběti za hřích. 7Tehdy jsem řekl: Hle, tu jsem -- v svitku knihy je napsáno o mně --, abych vykonal, Bože, tvou vůli." 8Když napřed říká: "Oběti a obětní dary" a "celopaly a oběti za hřích jsi nechtěl ani se ti nelíbily" -- tedy ty, které se obětují podle Zákona --, 9potom řekl: "Hle, tu jsem, abych vykonal [, Bože,] tvou vůli." To první ruší, aby ustanovil to druhé. 10V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy.
11Každý kněz stojí a koná denně službu a častokrát přináší stejné oběti, které nemohou nikdy odstranit hříchy. 12On#ř.: Tento však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl#n.: když navždy přinesl (/ obětoval – podobně ve v. 11) jednu oběť za hříchy, usedl po pravici Boží 13a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. 14Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni.
15Dosvědčuje nám to i Duch Svatý, neboť po slovech: 16"Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po těch dnech, praví Pán: budu dávat své zákony do#ř.: na jejich srdce a napíši je do#ř.: na jejich mysli," 17dodává: "a na jejich hříchy a jejich nepravosti již nikdy nevzpomenu." 18Kde je odpuštění hříchů,#ř.: jejich tam už ne oběti za hřích.
Povzbuzení a varování
19Když tedy, bratři, máme smělou důvěru, že smíme vstoupit#ř.: ke vstupu do svatyně Ježíšovou krví, 20cestou novou a živou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest skrze své tělo, 21a když máme velikého kněze nad domem Božím, 22přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti#n.: plné jistotě; 6,11; Ko 2,2 víry, se srdcem očištěným#ř.: srdci (pl.) očištěnými kropením od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou. 23Neochvějně#n.: Neochvějné (ř. "nenakloněné") držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slib, je věrný; 24a buďme pozorní jedni k druhým,#n : všímejme si jedni druhých (Mt 7,3; L 12,27) / mysleme … (Ř 4,19p) abychom se rozněcovali v#ř.: k rozněcování lásce a dobrých skutcích. 25Nezanedbávejme#n.: Nezanechávejme (ř.: zanechávajíce) své společné shromažďování, jak mají někteří ve zvyku, nýbrž povzbuzujme se,#ř.: povzbuzujíce se; 3,13p; Sk 14,22; 1Te 2,11 a to tím více, čím více vidíte, že se ten den přibližuje.
26Neboť jestliže dobrovolně hřešíme poté, co jsme přijali jasné poznání pravdy, nezůstává již více oběť za hříchy, 27nýbrž jakési hrozné očekávání soudu a žár ohně, který bude stravovat odpůrce. 28Kdo pohrdl Mojžíšovým zákonem, umírá bez slitování na základě svědectví dvou nebo tří svědků. 29Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal Syna Božího, a krev smlouvy, jíž byl posvěcen, měl za nečistou,#ř. "obecnou", tzn. nesvatou a Ducha milosti potupil? 30Neboť známe toho, kdo řekl: "Mně náleží pomsta, já odplatím." A opět: "Pán bude soudit svůj lid." 31Je hrozné upadnout do rukou živého Boha.
32Připomínejte si dřívější dny, v nichž jste byli osvíceni a#ř.: byvše osvíceni přestáli jste mnohý zápas#ř. athlésis; HL; srv. Ef 6,12p s utrpením. 33Buď jste byli veřejně vystavováni#ř. theatrizó; HL; srv. 1K 4,9 urážkám#n.: potupě / pohaně; 11,26 13,13; Ř 15,3; 1Tm 3,7 a soužením, nebo jste se stali společníky#n.: účastníky; 2K 1,7; 8,23; 1Pt 5,1 těch, s nimiž se takto nakládalo. 34Vždyť jste měli soucit s vězni#13,3; var.: mým vězením a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte [v nebi] vlastnictví lepší a trvalé. 35Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. 36Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali Boží vůli a obdrželi zaslíbení. 37"Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít,#ř.: ten přicházející; Mt 11,3 přijde a nebude otálet; 38[můj] spravedlivý bude žít z víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení." 39My však nejsme ti, kdo ustupují#ř.: (lidé) ustoupení k záhubě, nýbrž lidé víry k zachování duše.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad