Židům 7
CSP
7
Melchisedechovské kněžství
1Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha Nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů, a požehnal mu, 2a kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek, je nejprve podle překladu "král spravedlnosti", dále pak i král Sálemu, což znamená "král pokoje". 3Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnů ani konec života; a tím je připodobněn Synu Božímu a zůstává knězem navždy.
4Hleďte, jak veliký je ten, jemuž [i] patriarcha Abraham dal desátek z kořisti. 5A vskutku ti ze synů Léviho, kteří přijímají kněžský úřad, mají příkaz brát podle Zákona desátek od lidu, to jest od svých bratrů, ačkoliv i oni vyšli z beder Abrahamových. 6Avšak ten, který nepochází z jejich rodokmenu, obdržel desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení. 7Není sporu, že nižší přijímá požehnání#ř.: je žehnáno od vyššího. 8A zde přijímají desátek smrtelní lidé, tam však někdo, o němž se svědčí, že žije. 9Lze také říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévi, který přijímá desátky. 10Vždyť byl ještě v bedrech otcových, když mu Melchisedech vyšel vstříc.
11Kdyby tedy byla dokonalost skrze levitské kněžství -- neboť na jeho základě lid dostal Zákon -- proč by ještě bylo potřeba, aby povstával jiný kněz podle řádu Melchisedechova a nebyl jmenován podle řádu Áronova? 12Neboť měníli se kněžství, nutně nastává i změna zákona. 13A ten, o němž se toto říká, patří k jinému kmeni, z něhož nikdo nesloužil u oltáře. 14Je přece dobře známo, že náš Pán pochází z Judy, a vzhledem k tomuto kmeni Mojžíš nic neřekl o kněžích. 15A je to ještě mnohem zřejmější, povstáváli podle podobnosti Melchisedechovy jiný kněz, 16který není podle zákona tělesného nařízení,#je tím míněno nařízení o tělesném původu (anebo Zákon všeobecně – srv. Ř 8,3 a v. 23) nýbrž podle moci neporušitelného života. 17Neboť [se o něm] svědčí: "Ty jsi kněz na věčnost podle řádu Melchisedechova." 18Tím se sice ruší předchozí nařízení pro jeho slabost a neužitečnost -- 19vždyť Zákon nic nepřivedl k dokonalosti -- uvádí se#ř.: Je to sice zrušení … uvedení však lepší naděje, skrze niž se přibližujeme k Bohu.
20A tím více, že se to nestalo bez přísahy#ř.: stvrzení přísahou -- neboť oni vskutku jsou kněžími bez přísahy,#ř.: stvrzení přísahou 21kdežto on s přísahou#ř.: stvrzení přísahou od toho, který mu řekl: "Přísahal Pán a nebude toho litovat: Ty jsi kněz na věčnost [podle řádu Melchisedechova]." -- 22tím spíše se stal Ježíš [také] ručitelem lepší smlouvy. 23A jich se mnoho stalo kněžími, protože smrt bránila, aby jimi zůstávali. 24Protože však on sám zůstává na věčnost, má nezměnitelné#n.: k., které nepřechází na jiného kněžství. 25Proto také může dokonale#n.: navždy zachránit ty, kteří skrze něho přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.
26Takový velekněz byl pro nás vhodný: svatý, bezelstný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, ten, který se stal vyšším nad nebesa 27a který nemusí jako tamti velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a potom za hříchy lidu, neboť to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama. 28Neboť Zákon ustanovuje za velekněze lidi mající slabosti, ale slovo přísežného ujištění,#ř.: stvrzení přísahou které bylo dáno po Zákonu, ustanovuje Syna, který se stal dokonalým veleknězem na věčnost.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad